Reactie-v2.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Reactie EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 22-05-2023
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.3
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.Reactie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate 21-11-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Reactie-v1.0
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-12-2021)

Publicatieversie 2.0 (15-04-2024)

ZIB-1994 Geen informatie
ZIB-2028 Reactie/VeroorzakendeStof - G-Standaard SNK en HPK
ZIB-2130 2023-1 nl.zorg.Reactie heeft technisch probleem in model
ZIB-2183 Toevoegen Zekerheid aan Zib AllergieIntollerantie

Concept

Een nadelige klinische respons die mogelijk, waarschijnlijk of bewezen het gevolg is van blootstelling aan een stof, groep van stoffen of straling.

Purpose

Informatie over een ongewenste reactie bij een patiënt op blootstelling aan een stof of straling is van belang voor de zorgverlener om te bepalen of hernieuwde blootstelling aan die betreffende stof of straling al of niet wenselijk is. Een ongewenste reactie kan aanleiding zijn voor een besluit om te starten met bewaken.

Evidence Base

Toelichting bij zib Reactie De zib Reactie dekt in brede zin alle diagnoses dekt die neerkomen op een nadelige respons van de patiënt die mogelijk, waarschijnlijk of bewezen het gevolg is van blootstelling aan een specifieke stof, groep van stoffen of type straling. De veroorzaker dekt wat betreft stoffen o.a. geneesmiddelen, voedingsbestanddelen, inhalatieallergenen (bijv. pollen), insecten gif en contactallergenen (bijv. nikkel en latex).
 
De zib Reactie is geschoeid op de leest van de zib DiagnostischInzicht, omdat het een diagnose betreft. Men kan maar 1 diagnose vastleggen als reactie en geen differentiaaldiagnose, want de reactie is gekoppeld aan de Veroorzaker. Om deze reden heeft Veroorzaker ook cardinaliteit 1.
De zib Reactie heeft een aantal elementen, die specifiek zijn voor een reactie, zoals Veroorzaker, Latentietijd en WijzeVanBlootstelling. Deze laatstgenoemde is alleen van toepassing bij een reactie op geneesmiddelen. Bij bijv. pollen, insecten gif en contactallergenen spreekt de wijze van blootstelling voor zich.
Net als DiagnostischInzicht is er bij een (mogelijk) aanwezige reactie een verwijzing van Reactie naar AandoeningOfGesteldheid, omdat het de diagnostische interpretatie van de aandoening betreft.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een verwijzing van Reactie naar OvergevoeligheidIntolerantie om de relatie te leggen tussen een daadwerkelijke reactie en de neiging om een reactie te ontwikkelen. Soms is er een overgevoeligheid of intolerantie bij de patiënt bekend met een relatief mild risico bij blootstelling. In dat geval kan men besluiten de betreffende stof(fen) toch te geven en de daadwerkelijke reacties daarbij vastleggen om te monitoren of het risico toeneemt.

Functionaliteit (informatief) EPD’s bieden nu al de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het vastleggen van een nieuwe diagnose of het wijzigen van een diagnose. Soortgelijke functionaliteit is ook nodig wanneer het een reactie betreft. Bij het vastleggen van een nieuwe reactie moet het EPD een nieuwe AandoeningOfGesteldheid aanmaken en de nieuwe instantiatie van Reactie daarnaar laten verwijzen.
Omdat een reactie ook een diagnose betreft, moet het EPD het ook mogelijk maken om een ‘gewone’ diagnose te wijzigen naar een reactie en andersom. Bij een dergelijke wijziging moet het EPD de nieuwe instantiatie van Reactie dan wel DiagnostischInzicht laten verwijzen naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid als de voorgaande instantiatie van Reactie dan wel DiagnostischInzicht.
Om het onderscheid tussen een ‘gewone’ diagnose en een reactie te kunnen maken, moet het EPD bij voorkeur over metakennis beschikken of een diagnose al dan niet een reactie betreft en op basis daarvan de juiste subset van de diagnoselijst aanbieden. Zo niet, dan is er geen validatie of de door de gebruiker gekozen diagnose een ‘gewone’ diagnose dan wel een reactie is.

Information Model


AandoeningOfGesteldheid-v1.0(2024NL)Bereik-v1.0.1(2024NL)#DiagnoseNaamCodelijst#5189#5187#5164OvergevoeligheidIntolerantie-v1.0(2024NL)Verrichting-v5.4.1(2024NL)#StralingCodelijst#5181#WijzeVanVastellenCodelijst#5163#ZekerheidsStatusCodelijst#5174#5168Zorgverlener-v4.0(2024NL)#WijzeVanBlootstellingCodelijst#5185#5179#5190#VeroorzakendeStofHPKCodelijst#VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst#VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst#VeroorzakendeStofSNKCodelijst#5176#5177Reactie-v2.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.3.1 Arrowdown.pngReactie Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Reactie.
281647001 Ongewenste reactie
Verwijzing.png NL-CM:5.3.2 Arrowright.pngAandoeningOfGesteldheid 1 De aandoening of gesteldheid die de zorgverlener heeft geduid als reactie.
365860008 Bevinding betreffende algemene klinische toestand
Block.png AandoeningOfGesteldheid
Verwijzing.png NL-CM:5.3.5 Arrowright.pngDiagnoseSteller::Zorgverlener 1 De zorgverlener die tot het diagnostisch inzicht van de reactie is gekomen. Dit kan een ander individu zijn dan degene die het diagnostisch inzicht heeft geregistreerd.
PRF performer
Block.png Zorgverlener
TS.png NL-CM:5.3.6 Arrowright.pngDiagnostischInzichtDatum 1 Datum (en tijdstip) waarop de zorgverlener het diagnostisch inzicht heeft verkregen.
432213005 Datum van diagnose
CD.png NL-CM:5.3.7 Arrowright.pngZekerheidsStatus 1 Geeft aan met welke overtuiging de zorgverlener de reactie ziet als duiding van de aandoening.
List2.png ZekerheidsStatusCodelijst
CD.png NL-CM:5.3.8 Arrowright.pngWijzeVanVastellen 1 De manier waarop de reactie is vastgesteld.
418775008 Methode van bevinding
List2.png WijzeVanVastellenCodelijst
Folder.png NL-CM:5.3.9 Arrowdown.pngDiagnose 1 Container van het concept Diagnose bij een reactie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Diagnose.

Representeert de reactie als duiding van de aandoening.

CD.png NL-CM:5.3.10 Arrowright.pngDiagnoseNaam 1 De term met bijbehorende code die de zorgverlener kiest uit de gebruikte codelijst.
439401001 Diagnose
List2.png DiagnoseNaamCodelijst
ST.png NL-CM:5.3.11 Arrowright.pngNadereSpecificatieDiagnoseNaam 0..1 Een in vrije tekst geformuleerde nadere detaillering van de reactienaam, wanneer dit detail niet beschikbaar is via de gebruikte codelijst.
330341000146107 Toelichting op diagnose
Folder.png NL-CM:5.3.12 Arrowdown.pngVeroorzaker 1 Container van het concept Veroorzaker. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Veroorzaker.

Het is het agens dat de reactie heeft uitgelokt.

246075003 Veroorzaker
CD.png NL-CM:5.3.13 Arrowright.pngVeroorzakendeStof (0..1) De stof die (vermoedelijk) de nadelige reactie heeft veroorzaakt.
105590001 Substantie
List2.png VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofHPKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofSNKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst
CD.png NL-CM:5.3.14 Arrowright.pngStraling (0..1) De straling die (vermoedelijk) de reactie heeft veroorzaakt.
82107009 Straling
List2.png StralingCodelijst
CD.png NL-CM:5.3.15 Arrowright.pngWijzeVanBlootstelling 1 Wijze waarop de patiënt in aanraking is gekomen met de veroorzakende stof of de wijze waarop de stof toegediend is.
410675002 Toedieningsweg
List2.png WijzeVanBlootstellingCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:5.3.16 Arrowright.pngLatentieTijd::Bereik 1 De tijdsduur tussen het moment van blootstelling aan de stof of straling en het optreden van de ongewenste reactie daarop.
350371000146103 Tijdsinterval tussen datum van blootstelling en datum van eerste optreden van symptomen
Block.png Bereik
Verwijzing.png NL-CM:5.3.3 Arrowright.pngAanleiding::Verrichting 0..1 De verrichting die aanleiding heeft gegeven tot het optreden van de reactie.
71388002 Verrichting
Block.png Verrichting
Verwijzing.png NL-CM:5.3.4 Arrowright.pngOvergevoeligheidIntolerantie 0..1 Overgevoeligheid of intolerantie op basis waarvan de reactie is opgetreden.
420134006 Neiging tot ongewenste reactie
Block.png OvergevoeligheidIntolerantie
ST.png NL-CM:5.3.18 Arrowright.pngToelichting 0..1 Tekstuele toelichting op de reactie die niet in één van de andere velden kan worden weergegeven.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Reactie
DiagnostischInzichtDatum 07-10-2023
ZekerheidsStatus Waarschijnlijk
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek.
WijzeVanBlootstelling Oraal
Diagnose
DiagnoseNaam Pneumonitis
NadereSpecificatieDiagnoseNaam Amiodaron geïnduceerde pneumonitis
Veroorzaker
VeroorzakendeStof Amiodaron
Toelichting Radioloog beschrijft in het CT-verslag het volgende: gemalen glas en reticulaire opaciteit of CT-scan passend bij COP. Klinisch beeld past hier ook bij.
Latentietijd::Bereik
nominaleWaarde 30 dg
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam H. Kuch
Specialisme Longgeneeskunde
OvergvoeligheidIntolerantie
DiagnoseNaam Neiging tot ongewenste reactie op medicatie en/of drug
Categorie Geneesmiddelen
Stof Amiodaron
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 03-10-2023
StatusDatum 07-10-2023
Ernst Ernstig
Reactie
DiagnostischInzichtDatum 12-04-2023
ZekerheidsStatus Waarschijnlijk
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld
WijzeVanBlootstelling Intraveneus
Diagnose
DiagnoseNaam Geneesmiddelbijwerking
NadereSpecificatieDiagnoseNaam
Veroorzaker
VeroorzakendeStof Rixathon
Toelichting 15 min na verhoging van de pompstand naar 5
Latentietijd::Bereik
nominaleWaarde 15 min
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam L. van der Hoeven
Specialisme Neurologie
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 12-04-2023 11:15
EindDatumTijd 12-04-2023 12:15
StatusDatum 12-04-2023
Ernst Matig
Reactie
DiagnostischInzichtDatum 13-08-2023
ZekerheidsStatus Bevestigd
WijzeVanVaststellen Vastgesteld op basis van het klinisch beeld
WijzeVanBlootstelling
Diagnose
DiagnoseNaam Anafylactische shock
NadereSpecificatieDiagnoseNaam
Veroorzaker
VeroorzakendeStof Bijengif
Toelichting
Latentietijd::Bereik
nominaleWaarde 5 min
Diagnosesteller::Zorgverlener
Naam G.H. Schweers
Specialisme SEH-geneeskunde
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 13-08-2023 15:20
EindDatumTijd
StatusDatum 13-08-2023 15:20
Ernst Ernstig

Instructions

Een reactie verwijst altijd naar de aandoening of gesteldheid waarvan deze de interpretatie is. Als er > 1 instantiatie van overgevoeligheid of intolerantie, reactie of diagnostisch inzicht naar dezelfde aandoening of gesteldheid verwijst, dan geeft de instantiatie met de meeste recente diagnosedatum het huidig diagnostisch inzicht weer.

Valuesets

DiagnoseNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden DHD Diagnosethesaurus 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1
Alle waarden ICPC-1 NL 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

StralingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.9 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Radioactiviteit 32888000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Radioactieve straling
Zonlicht 49926000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zonlicht
Ultraviolette straling 41355003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 UV-licht
Warmtestraling 285337003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Warmtestraling
Elektromagnetische straling in radiogolfgebied 52799000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Radiogolven
Unknown UNK NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.7 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VeroorzakendeStofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

VeroorzakendeStofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

WijzeVanBlootstellingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.10 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9

WijzeVanVastellenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Anamnese en lichamelijk onderzoek met evaluatie en management van patiënt 14736009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld en aanvullend onderzoek
Anamnese en lichamelijk onderzoek 63332003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van het klinisch beeld
Afnemen van anamnese 84100007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van de anamnese
Vastgesteld op basis van aanvullend onderzoek NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vastgesteld op basis van aanvullend onderzoek
Verwerven van gezondheidsinformatie van eerdere behandelaar voor klinische afstemming 117131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgenomen uit betrouwbare rapportage
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

ZekerheidsStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Vermoedelijk 415684004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vermoedelijk
Mogelijk 410590009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mogelijk
Aanwezigheid bevestigd 410605003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bevestigd
Waarschijnlijk niet aanwezig 410593006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onwaarschijnlijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:43:27 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht