BewakingBesluit-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.BewakingBesluit EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 07-06-2023
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.5
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.BewakingBesluit
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024)

ZIB-1340 Ontkenning van een overgevoeligheid In AllergieIntolerantie
ZIB-1440 Omschrijving BeginDatum verbeteren, +bijkomende verbeteringen elementen
ZIB-1986 Zib Overgevoeligheid- naam Stof wijzigen in TeBewakenStof

Concept

Het besluit om bewaking te starten dan wel te beëindigen m.b.t. een stof of groep van stoffen die een ongewenste reactie kunnen geven bij de patiënt.

Purpose

Het specificeren van een bewakingsbesluit met ingangsdatum maakt duidelijk op welke stof of groep van stoffen bewaking is gestart dan wel gestopt. Een overzicht van bewakingsbesluiten geeft inzicht waarop wordt bewaakt en mogelijkheden om bewakingsbesluiten te beheren.

Evidence Base

Toelichting bij zib BewakingBesluit De zib BewakingBesluit representeert de beslissing van de zorgverlener om bewaking m.b.t. een stof of groep van stoffen te starten dan wel te beëindigen. Het starten van bewaking betekent dat de zorgverlener een waarschuwing wil krijgen als er een onveilige stof wordt voorgeschreven. De BesluitIngangsDatumTijd representeert het moment waarop de bewaking moet ingaan dan wel moet worden beëindigd, afhankelijk van het BesluitType (Bewaking gestart of Bewaking gestopt).
De reden om een bewakingsbesluit te starten kan de gebruiker aangeven met één van de drie volgende mogelijkheden:
-          Een overgevoeligheid of intolerantie: aan te geven via een verwijzing naar OvergevoeligheidIntolerantie
-          Een reactie: aan te geven via een verwijzing naar Reactie
-          Een besluitreden aan te geven via een keuze uit de StartRedenCodelijst
De reden om een bewakingsbesluit te stoppen kan de gebruiker aangeven met een keuze uit de StopRedenCodelijst.
 
Het element VeligBinnenOnveiligeGroep maakt het mogelijk uitzonderingen te maken binnen een (grote) groep onveilige stoffen. Stel dat er van een groep stoffen 78 onveilig zijn en 2 veilig, dan hoeft men niet voor elk van de 78 onveilige stoffen een bewakingsbesluit vast te leggen. In plaats daarvan kan men volstaan met één bewakingsbesluit waarin de hele groep van 80 stoffen wordt aangegeven als onveilig, met 2 stoffen die binnen die groep wel veilig zijn.
 
Waar een reactie gerelateerd is aan (een bestanddeel van) een daadwerkelijk toegediende stof, kan de zorgverlener besluiten om op een bredere verzameling stoffen te bewaken. De stof(fen) die zijn aangegeven in een bewakingsbesluit kunnen dus afwijken van de stof waarop de patiënt daadwerkelijk een reactie heeft ontwikkeld.
Bij een overgevoeligheid of intolerantie gaat het om een diagnose waarbij is aangetoond of wordt aangenomen dat de patiënt de neiging heeft om bij blootstelling aan een bepaalde stof of groep van stoffen een nadelige reactie te ontwikkelen. In de meeste gevallen zal een bewakingsbesluit, gerelateerd aan deze overgevoeligheid of intolerantie dezelfde stoffen betreffen, maar dat hoeft niet. Bij aanvullend onderzoek kan een allergie op basis van een beperkt aantal stoffen zijn aangetoond, waarbij men dan besluit om op de hele groep waartoe die stoffen behoren, te bewaken. Ook als er geen aanvullend onderzoek ter bevestiging mogelijk is, maar een intolerantie wordt vermoed vanwege bijwerkingen op basis van een farmacologische eigenschap van een geneesmiddel, kan de specificatie van de stof(fen) waarop de zorgverlener besluit te bewaken afwijken van de stof(fen) die bij de overgevoeligheid of intolerantie zijn vastgelegd.

Functionaliteit (informatief) Het is wenselijk dat een EPD het specificeren van een bewakingsbesluit zo efficiënt mogelijk ondersteunt. Als de zorgeverlener bij het vastleggen van een bewakingsbesluit als reden een reactie of overgevoeligheid of intolerantie aangeeft, kan het EPD als voorzet de stof(fen) invullen waarop die reactie of overgevoeligheid of intolerantie betrekking had. De gebruiker hoeft dan alleen de voorzet voor de stof(fen) te wijzigen als hij dat wenst.
Het EPD moet de gebruiker een overzicht kunnen tonen van bewakingsbesluiten die actief zijn en de mogelijkheid bieden om op basis daarvan een bewakingsbesluit te selecteren en vervolgens te wijzigen dan wel te beëindigen.
Een gebruiker zal i.h.a. een bewakingsbesluit wijzigen als de reden voor het bewakingsbesluit hetzelfde blijft, maar hij/zij de specificatie van de stof(fen) of de toelichting wil aanpassen. Het EPD toont dan het geselecteerde bewakingsbesluit met de daarbij behorende ingevulde velden die de gebruiker kan aanpassen. Het wijzigen van een bewakingsbesluit betekent in feite dat het geselecteerde bewakingsbesluit wordt beëindigd en wordt vervangen door het bewakingsbesluit met de aangepaste veldwaarden.
Het is belangrijk dat het EPD de historie van elk bewakingsbesluit bijhoudt, zodat duidelijk is hoe de besluiten elkaar opvolgen.

Information Model


#BesluitTypeCodelijst#StopRedenCodelijst#StartRedenCodelijstOvergevoeligheidIntolerantie-v1.0(2024NL)#4939Reactie-v2.0(2024NL)#4940#4947#4942#StofHPKCodelijst#StofSNKCodelijst#StofSSKCodelijst#4952#4938#4948#StofHPKCodelijst#StofAllergeneStoffenCodelijst#StofThesaurus122Codelijst#StofSNKCodelijst#StofSSKCodelijst#4935Zorgverlener-v4.0(2024NL)#4944BewakingBesluit-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:8.5.1 Arrowdown.pngBewakingBesluit Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen BewakingBesluit.
225419007 Surveillance
CD.png NL-CM:8.5.2 Arrowright.pngBesluitType 1 De aard van het besluit: starten of stoppen van de bewaking.
408730004 Context van verrichting
List2.png BesluitTypeCodelijst
TS.png NL-CM:8.5.3 Arrowright.pngBesluitIngangsDatumTijd 1 Moment (datum en tijd) waarop het besluit geëffectueerd moet worden.
330421000146108 Effectueringsdatum
Folder.png NL-CM:8.5.4 Arrowdown.pngBesluitGrond 1 Container van het concept BesluitGrond. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept BesluitGrond.

Het geeft weer op grond waarvan het bewakingsbesluit, om te starten dan wel te stoppen met bewaken, is genomen.

Verwijzing.png NL-CM:8.5.5 Arrowright.pngOvergevoeligheid::OvergevoeligheidIntolerantie (0..1) Overgevoeligheid bij de patiënt als reden voor het bewakingsbesluit.
420134006 Neiging tot ongewenste reactie
Block.png OvergevoeligheidIntolerantie
Verwijzing.png NL-CM:8.5.6 Arrowright.pngReactie (0..1) Reactie bij de patiënt als reden voor het bewakingsbesluit.
281647001 Ongewenste reactie
Block.png Reactie
CD.png NL-CM:8.5.7 Arrowright.pngBesluitReden (0..1) Reden voor het bewakingsbesluit: het starten dan wel het stoppen van de bewaking.
330431000146105 Reden voor bewakingsbesluit
List2.png StartRedenCodelijst
List2.png StopRedenCodelijst
Folder.png NL-CM:8.5.8 Arrowdown.pngTeBewakenStof 1 Container van het concept TeBewakenStof. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept TeBewakenStof.

Stof of groep van stoffen waarop moet worden bewaakt in de zin dat een melding verschijnt bij het voorschrijven ervan.

105590001 Substantie
CD.png NL-CM:8.5.9 Arrowright.pngOnveiligeStof 1 De stof of groep stoffen, die geheel of op uitzonderingen na, moet worden bewaakt.
350221000146108 Substantie onveilig voor patiënt
List2.png StofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png StofHPKCodelijst
List2.png StofSNKCodelijst
List2.png StofSSKCodelijst
List2.png StofThesaurus122Codelijst
CD.png NL-CM:8.5.10 Arrowright.pngVeiligBinnenOnveiligeGroep 0..* Uitzondering binnen de groep van te bewaken stoffen waarop niet hoeft te worden bewaakt.
350211000146103 Substantie veilig voor patiënt
List2.png StofHPKCodelijst
List2.png StofSNKCodelijst
List2.png StofSSKCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:8.5.12 Arrowright.pngBeslisser::Zorgverlener 1 De zorgverlener die het bewakingsbesluit heeft genomen.
PRF performer
Block.png Zorgverlener
ST.png NL-CM:8.5.13 Arrowright.pngToelichting 0..1 Tekstuele toelichting op het bewakingbesluit die niet in één van de andere velden kan worden weergegeven.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

BewakingBesluit
BesluitType Bewaking gestart
BesluitIngangsDatumTijd 02-07-2023
TeBewakenStof
OnveiligeStof Valproïnezuur
VeiligBinnenOnveiligeGroep
Toelichting Gegevens in verwijsbrief van huisarts.
Besluitgrond
BesluitReden Stof heeft (mogelijk) een nadelige reactie veroorzaakt.
Beslisser::Zorgverlener
Naam R. Verhagen-De Leeuw
Specialisme Huisarts
BewakingBesluit
BesluitType Bewaking gestart
BesluitIngangsDatumTijd 12-09-2023 14:30
TeBewakenStof
OnveiligeStof Heparine
VeiligBinnenOnveiligeGroep
Toelichting Antistolling na CABG
Reactie
ReactieNaam Heparine-geïnduceerde trombocytopenie
Beslisser::Zorgverlener
Naam J. Gielissen
Specialisme Apotheker
BewakingBesluit
BesluitType Bewaking gestart Bewaking gestopt Bewaking gestart
BesluitIngangsDatumTijd 17-03-2018 02-01-2024 02-01-2024
TeBewakenStof
OnveiligeStof Penicillines Penicillines Amoxicilline/clavulaanzuur
VeiligBinnenOnveiligeGroep
Besluitgrond
BesluitReden Stof heeft (mogelijk) een nadelige reactie veroorzaakt. De groep waarop wordt bewaakt, is groter of kleiner dan nodig. Stof heeft (mogelijk) een nadelige reactie veroorzaakt.
Toelichting Patiënte werd erg misselijk en had extreme diarree. Wil het middel nooit meer gebruiken. Ceftriaxon werd goed verdragen, waarschijnlijk reactie gehad op amoxiclav.
Beslisser::Zorgverlener
Naam F. Zegers G.J. Zaal G.J. Zaal
Specialisme Huisartsgeneeskunde SEH-arts SEH-arts

Instructions

Medicatiebewaking met betrekking tot medicatie contra-indicatie geschiedt op basis van de zib Alert met AlertType 'Mogelijke medicatie contra-indicatie'.

Valuesets

BesluitTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Gestart 385652002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bewaking gestart
Stopgezet 410546004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bewaking gestopt

StartRedenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Nadelige reactie (mogelijk) veroorzaakt door de stof(fen). NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nadelige reactie (mogelijk) veroorzaakt door de stof(fen).
Vermoeden van kruisovergevoeligheid. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vermoeden van kruisovergevoeligheid.
Patiënt vreest nadelige reactie. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patiënt vreest nadelige reactie.
Bezwaar van patiënt tegen stof vanwege persoonlijke overwegingen. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bezwaar van patiënt tegen stof vanwege persoonlijke overwegingen.
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

StofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

StofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

StofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

StofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

StofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.7 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

StofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.9 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

StofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.10 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

StofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.11 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

StopRedenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.5.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Risico op toekomstige ernstige reactie zeer laag. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Risico op toekomstige ernstige reactie zeer laag.
Geen reactie na hernieuwd gebruik. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen reactie na hernieuwd gebruik.
Op basis van aanvullend onderzoek. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Op basis van aanvullend onderzoek.
Bijwerking acceptabel. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bijwerking acceptabel.
Inzicht m.b.t. reikwijdte van te bewaken stof(fen) is gewijzigd. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 De groep waarop wordt bewaakt is breder of smaller dan nodig.
Geen reden voor bewaking gevonden. NTB SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen reden voor bewaking gevonden.
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:45 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht