Reactie-v1.0(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Reactie EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep Overgevoeligheid
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep Overgevoelighed
DCM::CreationDate 4-11-2021
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.3
DCM::KeywordList Reactie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep overgevoeligheid
DCM::Name nl.zorg.Reactie
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 16-11-2021
DCM::Supersedes
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-12-2021) .

Concept

Een allergie of intolerantie beschrijft de geneigdheid tot overgevoeligheid van een patiënt voor een stof, zodat na blootstelling een ongewenste fysiologische reactie verwacht wordt, terwijl bij de meeste mensen bij die hoeveelheid geen reactie zou optreden. De waargenomen fysiologische veranderingen zijn meestal het resultaat van een immunologische reactie.
De stoffen kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • Geneesmiddel
 • Geneesmiddelgroep
 • Ingrediënt/toevoeging
 • Voeding
 • Omgevingsfactor
 • Dier
 • Planten
 • Chemicaliën
 • Inhalatieallergenen

Purpose

Het vastleggen en doorgeven van allergieën en intoleranties, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid in het algemeen en medicatieveiligheid in het bijzonder. In de uitvoering van onderzoek, behandeling en verzorging moet veelal continu rekening worden gehouden met deze patiëntkenmerken.
Allergieën en intoleranties zijn in principe ook aandoeningen en zouden ook als probleem vastegelegd kunnen worden. Het is niettemin gebruikelijk deze separaat vast te leggen.
Allergieën/Intoleraties hebben veel gemeen met waarschuwingen (Alert). Belangrijk verschil is dat bij allergieën en intoleranties veel getailleerdere informatie wordt vast gelegd o.a over de reacties op de veroorzakende stof. Daarnaast is niet iedere waarschuwing een probleem of medische conditie. Bij allergie/intolerantie is dit wel het geval, terwijl niet iedere allergie of intolerentie een waarschuwing inhoudt.

Evidence Base

Om geneesmiddelallergieën in het werkproces van voorschrijvers en apothekers te kunnen registreren en afhandelen (in de medicatiebewaking) wordt in Nederland voor allergieën gebruik gemaakt van de beschikbare coderingen in de G-standaard. Dit is beschreven in het document “Allergieën en ongewenste middelen IR V-2-3-1”.

Deze codering is niet toereikend waar het gaat om reacties bij blootstelling aan voedingsmiddelen, artikelen (zoals verbandmiddelen en pleisters), planten en dieren. Voor deze items staat de standaard het gebruik van vrije tekst toe of van SNOMED CT codering. Voor SNOMED CT is echter voor dit doel op dit moment geen gevalideerde valueset beschikbaar.

Information Model


#14768#14766#14761#14760Zorgverlener-v3.5.2(2022NL)#VeroorzakendeStofHPKCodelijst#VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst#WijzeVanBlootstellingCodelijst#VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst#VeroorzakendeStofSNKCodelijst#VeroorzakendeStofSSKCodelijst#14762#14776#14763#14765#ReactieVerschijnselCodelijst#ErnstCodelijst#14774#14758#14773Reactie-v1.0Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.3.1 Arrowdown.pngReactie Rootconcept van de bouwsteen Reactie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Reactie.
CD.png NL-CM:5.3.7 Arrowright.pngReactieVerschijnsel 0..* De inhoudelijke specificatie van de reactie (symptomen) die optreedt indien de patiënt wordt blootgesteld aan de stof.​
List2.png ReactieVerschijnselCodelijst
Folder.png NL-CM:5.3.6 Arrowdown.pngVeroorzaker 0..1 Container van het concept Veroorzaker. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Veroorzaker.
BL.png NL-CM:5.3.5 Arrowright.pngStraling 0..* Geeft aan of het (vermoedelijk) een reactie op straling betreft.
CD.png NL-CM:5.3.8 Arrowright.pngVeroorzakendeStof 0..* De stof die (vermoedelijk) de reactie heeft veroorzaakt.
List2.png VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofHPKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofSNKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofSSKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst
ST.png NL-CM:5.3.9 Arrowright.pngReactieBeschrijving 0..1 Tekstuele beschrijving van de reactie als geheel inclusief de reactieverschijnselen (symptomen).
CD.png NL-CM:5.3.10 Arrowright.pngErnst 0..1 De ernst van de reactie ten gevolge van de blootstelling aan de stof.
List2.png ErnstCodelijst
CD.png NL-CM:5.3.11 Arrowright.pngWijzeVanBlootstelling 0..1 Wijze waarop de patiënt in aanraking is gekomen met de veroorzakende stof of de wijze waarop de stof toegediend is.
List2.png WijzeVanBlootstellingCodelijst
Folder.png NL-CM:5.3.4 Arrowdown.pngSpecificatieBlootstelling 0..* Container van het concept SpecificatieBlootstelling. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept SpecificatieBlootstelling.
TS.png NL-CM:5.3.12 Arrowright.pngReactiePeriode 0..1 Begindatum: Datum en tijd waarop de reactie gestart is. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is. TijdsDuur: Duur van de reactie. Einddatum: Datum en tijd waarop de reactie niet meer optrad. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is.


TS.png NL-CM:5.3.3 Arrowright.pngDatumTijdVastlegging 1 De datum waarop de reactie vastgelegd is.
Verwijzing.png NL-CM:5.3.2 Arrowright.pngAuteur::Zorgverlener 1 Persoon die de reactie vastlegt, dit kan een zorgverlener, patiënt of contactpersoon zijn.​
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Reactie
ReactieErnst Ernstig Matig
ReactieTijdstip 12-10-2020 02-06-2021
ReactieSymptomen Trombocytopenie Jeuk
Veroorzakendestof Fragmin Amoxicilline
DatumTijdVastlegging 13-10-2020 13:15 03-06-2021 12:00
Auteur::Zorgverlener Mevr. Zaal Dhr. Jacobs
EersteAuteur::Zorgverlener
Naam Mevr. Zaal Mevr. Zaal
Specialisme SEH-arts SEH-arts
ReactieBeschrijving - Over het hele lichaam.

Issues

Geen bekende allergieën De vraag is of we in deze bouwsteen een code voor "No known allergies (SNOMED CT 160244002)" en kinderen hiervan aanbieden of dat we stellen dat, waar van toepassing, dat geregeld moet worden in het document waar de bouwsteen wordt toegepast .
Valueset voor het concept 'Veroorzakende Stof' Er is momenteel nog geen afgebakende codelijst beschikbaar voor allergene stoffen anders dan medicatie. Daarom is volstaan met het noemen van SNOMED CT voor de codering van allergene stoffen. Voor de codering van medicatieproducten wordt de G-standaard gebruikt.

References

1. Z-INDEX. (2011) Allergieën en ongewenste middelen [Online] v. R V-2-3-1 Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/g-standaard/beschrijvingen/functioneel/wijzigingen/mb/bewaking-op-allergie/IR%20Allergieen%20V%202-1-1.pdf [Geraadpleegd: 15 oktober 2014]

2. HL7 FHIR Resource AllergyIntolerance. [Online] Continuous Build. Beschikbaar op: http://hl7-fhir.github.io/allergyintolerance.html [Geraadpleegd: 12 maart 2014]

Valuesets

ErnstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.8 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Licht
Matig 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig

ReactieVerschijnselCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.7 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Anafylaxie 39579001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Anafylaxie
Angio-oedeem 41291007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Angio-oedeem
Overgevoeligheidsreactie van bovenste luchtweg 490008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen
Dyspneu 267036007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kortademigheid
Bronchospasme 4386001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bronchospasme
Urticaria 126485001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Urticaria
Contacteczeem 40275004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contactdermatitis
Jeukende huid 418363000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Jeuk
Eruptie van huid 271807003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Exantheem
Allergische conjunctivitis 473460002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Allergische conjunctivitis
Toxische epidermale necrolyse 768962006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Syndroom van Lyle
Misselijkheid en braken 16932000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Misselijk en braken
Diarree 62315008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Diarree
Medicatiegeïnduceerde erythema multiforme 297942002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Door medicatie veroorzaakte erythema multiforme
Koorts 386661006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Koorts
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VeroorzakendeStofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

VeroorzakendeStofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

VeroorzakendeStofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

WijzeVanBlootstellingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.3.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <284009009|Route van toediening| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20220131 [R] (January 2022 Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 10/06/2022 11:41:07 met ZibExtraction v. 8.0.8196.20371


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht