Symptoom-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Symptoom EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 01-05-2023
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.5
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.Symptoom
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024)

ZIB-1934 ProbleemType moet ProbleemCategorie worden

Concept

Een verschijnsel waarmee een aandoening (ziekte of conditie) van de patiënt zich presenteert. Dit omvat ook een klacht of een bevinding, maar geen aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumbepalingen functie- en beeldvormend onderzoek.

Purpose

Symptomen zijn een belangrijke basis voor het duiden van de aandoening (het stellen van de diagnose) en voor het inschatten van de ernst van de aandoening en de noodzaak voor nader onderzoek of behandeling. Symptomen en het beloop daarvan zijn ook essentieel voor het evalueren van de effectiviteit van de behandeling.

Evidence Base

Toelichting bij zib Symptoom
Een symptoom betreft een verschijnsel in brede zin (dus ook klacht en bevinding) waarmee een aandoening of gesteldheid zich presenteert, maar dan wel beperkt tot verschijnselen die de patiënt zelf opmerkt of die een zorgverlener, zo nodig met eenvoudige instrumenten, kan waarnemen.
Er kunnen meerdere symptomen verwijzen naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid, want een aandoening of gesteldheid kan zich met > 1 symptoom presenteren.
Als een symptoom verandert, geeft een nieuwe instantiatie van zib Symptoom met dezelfde Symptoomnaam en een meer recente SymptoomStatusDatum aan hoe het symptoom zich op die meer recente datum(tijd) presenteerde. Een reeks van instantiaties van Symptoom met dezelfde SymptoomNaam representeert dan het verloop van het symptoom aan de hand van een oplopende waarde voor SymptoomStatusDatum.
 
De cardinaliteit van de verwijzing naar AandoeningOfGesteldheid is 0..1, omdat er bij een ontkenning van een symptoom geen sprake hoeft te zijn van een aandoening of gesteldheid waarop die ontkenning betrekking heeft. Om te representeren dat een patiënt geen koorts heeft, is het de bedoeling om gebruik te maken van de zib Uitsluiting met een verwijzing naar Symptoom. Indien de ontkenning van koorts op zichzelf staat, verwijst de instantiatie van Symptoom niet naar een AandoeningOfGesteldheid. Als de ontkenning van koorts expliciet op bepaalde aandoening of gesteldheid betrekking heeft, dan heeft de instantiatie van Symptoom wel een verwijzing naar de betreffende AandoeningOfGesteldheid.
Voorbeeld: stel een patiënt heeft een aandoening met de diagnose diverticulitis, dan kan de zorgverlener expliciet willen vastleggen dat er geen sprake is van koorts, omdat koorts een indicatie is voor opname. In dat geval zal het uitgesloten symptoom ‘koorts’ een verwijzing hebben naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid als waar het diagnostisch inzicht ‘diverticulitis’ naar verwijst.

Functionaliteit (informatief) Het kan voorkomen dat een zorgverlener nog geen (differentiaal)diagnose bij een patiënt kan stellen en alleen ≥ 1 belangrijke symptomen kan aangeven waarvan hij/zij denkt dat deze bij elkaar horen en waarschijnlijk door één aandoening verklaard kunnen worden. In dit geval moet het EPD een nieuwe AandoeningOfGesteldheid aanmaken en de nieuwe instantiatie(s) van Symptoom daarnaar laten verwijzen. Het EPD moet ook ondersteunen dat de zorgverlener ≥ 1 symptomen vastlegt bij een aandoening of gesteldheid met een bijbehorende (differentiaal)diagnose. Deze symptomen verwijzen dan naar diezelfde AandoeningOfGesteldheid.
Bij het wijzigen van een bestaand symptoom moet het EPD de nieuwe instantiatie van Symptoom laten verwijzen naar dezelfde AandoeningOfGesteldheid als de voorgaande instantiatie van Symptoom met dezelfde SymptoomNaam.

Information Model


#SymptoomNaamCodelijst#5092TijdsInterval-v1.3(2024NL)#5082Bereik-v1.0.1(2024NL)#OntstaanswijzeCodelijst#5094#SymptoomErnstCodelijst#SymptoomBeloopCodelijst#TijdPatroonCodelijst#5089#5085#5093#5087#5081AandoeningOfGesteldheid-v1.0(2024NL)#5083AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#5088#5095Symptoom-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.5.1 Arrowdown.pngSymptoom Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Symptoom.
162408000 Algemene klachtbeschrijving
Verwijzing.png NL-CM:5.5.16 Arrowright.pngSymptoomPeriode::TijdsInterval 1 De periode waarin het symptoom aanwezig is (geweest).
408731000 Temporele context
Block.png TijdsInterval
TS.png NL-CM:5.5.3 Arrowright.pngSymptoomStatusDatum 1 Datum vanaf wanneer de specificatie van het symptoom van toepassing is.
162499001 Klacht is veranderd
BL.png NL-CM:5.5.17 Arrowright.pngIsVerpleegkundigeDiagnose 1 Geeft aan of het symptoom gehanteerd wordt als een verpleegkundige diagnose.
86644006 Verpleegkundige diagnose
CD.png NL-CM:5.5.5 Arrowright.pngOntstaanswijze 1 Aanduiding van de snelheid waarmee het symptoom in het begin optrad.
List2.png OntstaanswijzeCodelijst
CD.png NL-CM:5.5.6 Arrowright.pngTijdPatroon 0..1 Het patroon in de tijd waarmee het symptoom zich manifesteert, zoals continu of intermitterend.
288524001 Beloop
List2.png TijdPatroonCodelijst
CD.png NL-CM:5.5.7 Arrowright.pngSymptoomBeloop 0..1 Het verloop van de intensiteit van het symptoom in de tijd, zoals toegenomen, onveranderd.
List2.png SymptoomBeloopCodelijst
CD.png NL-CM:5.5.8 Arrowright.pngSymptoomErnst 1 Geeft de mate van ernst van het symptoom aan op het moment van de SymptoomStatusDatum.
246112005 Ernst
List2.png SymptoomErnstCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:5.5.9 Arrowright.pngDuurBijOptreden::Bereik 0..1 Duur van optreden bij een intermitterend of aanvalsgewijze symptoom.
162442009 Duur van klacht
Block.png Bereik
CD.png NL-CM:5.5.10 Arrowright.pngSymptoomNaam 1 Naam en code van het symptoom via selectie uit een codelijst, gebaseerd op een gestandaardiseerd codestelsel.
List2.png SymptoomNaamCodelijst
ST.png NL-CM:5.5.11 Arrowright.pngNadereSpecificatieSymptoomNaam 0..1 Meer gedetailleerde specificatie van de symptoomNaam die op basis van de codelijst is gekozen, omdat de vereiste mate van detail (nog) niet in de codelijst beschikbaar is.
Verwijzing.png NL-CM:5.5.12 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..* De plaats(en) op en/of in het lichaam waar het symptoom zich presenteert.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
ST.png NL-CM:5.5.13 Arrowright.pngBeïnvloedendeFactoren 0..1 Handelingen, gebeurtenissen of omstandigheden die invloed hebben op de manier waarop het symptoom zich presenteert. I.h.a. gaat het om factoren die leiden tot verergering dan wel vermindering van het symptoom.
Verwijzing.png NL-CM:5.5.14 Arrowright.pngAandoeningOfGesteldheid 0..* De aandoening of gesteldheid waarvan het symptoom een verschijnsel is.
64572001 Aandoening
Block.png AandoeningOfGesteldheid
ST.png NL-CM:5.5.15 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een in vrije tekst geformuleerde toelichting bij het symptoom, die niet wordt gerepresenteerd door de andere dataelementen in het informatiemodel.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Symptoom
SymptoomPeriode
StartDatumTijd 22-02-2023 22-02-2023 22-02-2023
EindDatumTijd
TijdsDuur
SymptoomStatusDatum 01-03-2023 05-03-2023 20-03-2023
SymptoomType Symptoom Symptoom Symptoom
SymptoomNaam Hoest Hoest Hoest
NadereSpecificatieSymptoomNaam Droge hoest Productieve hoest Productieve hoest
Ontstaanswijze Subacuut
TijdsPatroon Aanvalsgewijs Aanvalsgewijs
Beloop Verslechterd Verbeterd
Ernst Mild Matig Mild
DuurBijOptreden
minimumWaarde 30 min 5 min
maximumWaarde 1,5 u 10 min
nominaleWaarde
BeïnvloedendeFactoren Erger bij liggen
Toelichting
AnatomischeLocatie
Locatie
Lateraliteit
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 22-02-2023 22-02-2023 22-02-2023
EindDatumTijd
StatusDatum 01-03-2023 05-03-2023 20-03-2023
Beloop Verslechterd Verbeterd
Ernst Mild Matig Mild
Symptoom
SymptoomPeriode
StartDatumTijd 15-01-2023 10:30 15-01-2023 10:30
EindDatumTijd 26-02-2023
TijdsDuur
SymptoomStatusDatum 15-01-2023 26-02-2023
SymptoomType Symptoom Symptoom
SymptoomNaam Zwelling Zwelling
NadereSpecificatieSymptoomNaam
Ontstaanswijze Acuut
TijdsPatroon
Beloop Niet meer aanwezig
Ernst Ernstig
Beïnvloedende actoren Neemt toe bij beweging en neemt af in rust.
Toelichting
AnatomischeLocatie
Locatie Pols Pols
Lateraliteit Links Links
AandoeningOfGesteldheid
PeriodeAanwezig
StartDatumTijd 15-01-2023 15-01-2023
EindDatumTijd
StatusDatum 15-01-2023 26-02-2023
Beloop Herstellend
Ernst

Instructions

Een symptoom verwijst altijd naar de aandoening of gesteldheid waarvan het een uiting is. Er kunnen meerdere symptomen naar dezelfde aandoening of gesteldheid verwijzen.

Valuesets

OntstaanswijzeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.5.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geleidelijk optredend 61751001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geleidelijk ontstaan
Subacuut optredend 373935005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Subacuut ontstaan
Onverwacht optredend 385315009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Acuut onstaan

SymptoomBeloopCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.5.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
No status change 260388006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onveranderd
Verslechterd 231877006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verslechterd
Verbeterd 385425000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verbeterd
Fluctuerend 255341006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fluctuerend
Niet meer aanwezig 350361000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet meer aanwezig
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

SymptoomErnstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.5.5 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mild
Licht tot matig 371923003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mild tot matig
Matig 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
Matig tot ernstig 371924009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig tot ernstig
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig
Van levensbedreigende ernst 442452003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Levensbedreigend

SymptoomNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.5.8 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <404684003|Klinische bevinding| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

TijdPatroonCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.5.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Aanhoudend 263730007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Continu
Intermitterend 7087005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Intermitterend
Paroxismaal 26593000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Aanvalsgewijs
Cyclisch 44180009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cyclisch
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:43:44 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht