JuridischeSituatie-v5.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.JuridischeSituatie EN.png
Versie: 5.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 20-4-2018
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.17
DCM::KeywordList Juridische status, wettelijke vertegenwoordiger, voogdij
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.JuridischeSituatie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.JuridischeSituatie-v4.0
DCM::Version 5.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (26-02-2019)

ZIB-670 Graag afzonderlijke zib maken van data element juridische status

Publicatieversie 2.0 (01-09-2020)

ZIB-1127 Codelijst JuridischeStatus is achterhaald
ZIB-1136 zib vrijheidsbeperkende maatregelen en zib juridische situatie

Publicatieversie 3.0 (01-12-2021)

ZIB-1357 zib Juridische situatie (2020)
ZIB-1480 juridische situatie; toevoeging waardenlijst vertegenwoordiging
ZIB-1504 Uitsplitsen IBS voor GGZ crisisdiensten

Publicatieversie 3.1 (10-06-2022)

ZIB-1379 zib JuridischeSituatie; codering van concept "Vertegenwoordiging"
ZIB-1613 LegalSituation Concept omschrijving verbetering

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-2099 Aanpassen VertegenwoordigingCodelijst zib JurdischeSituatie

Publicatieversie 5.0 (15-04-2024)

ZIB-2272 Definitiecode Juridische status van patiënt - JurdischeSituatie
ZIB-2218 Geen informatie

Concept

Een juridische situatie kan een juridische status en/of vertegenwoordiging betreffen.

De juridische status geeft aan op basis waarvan de patiënt zorg ontvangt dan wel op basis waarvan de patiënt in een zorginstelling verblijft. Dit kan zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis, echter wordt een juridische status altijd door een rechter of burgemeester (alleen bij crisismaatregel) uitgebracht.

Vertegenwoordiging is van belang in situaties waarbij een persoon juridisch niet bevoegd is om toestemming te geven en/of feitelijk niet of niet volledig in staat is dat te doen. Een vertegenwoordiger ondersteunt en neemt beslissingen die in het belang zijn van de vertegenwoordigde, in gevallen dat hij/zij dit zelf (tijdelijk of permanent) niet kan.

Purpose

Hulpverleners moeten op de hoogte zijn van het bestaan van een juridische status hetzij vertegenwoordiging omdat dit mede bepaalt wat voor zorg aan de patiënt verleend mag worden. Zo kan bij het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies onderbouwing met een juridische status nodig zijn. Bij een wilsonbekwame patiënt moet duidelijk zijn dat er een vertegenwoordiger is voor de verdere besluitvorming: in dit geval volgt de hulpverlener de beslissing van de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt, tenzij dat niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Evidence Base

In versie 2.0 zijn de nieuwe juridische statussen die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving rondom onvrijwillige/verplichte zorg aan de waardelijst JuridischeStatus toegevoegd. In versie 1.0 was deze lijst gebaseerd op de Vektis waardelijst JuridischeStatus. Deze lijst wordt echter niet meer onderhouden. Daarom zijn in de nieuwe versie de waardelijsten gebaseerd op een intern Nictiz codestelsel.

Information Model


#VertegenwoordigingCodelijst#3473#3479#3477#JuridischeStatusCodelijst#3478#3480JuridischeSituatie-v5.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.17.1 Arrowdown.pngJuridischeSituatie Rootconcept van de bouwsteen JuridischeSituatie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen JuridischeSituatie.
CD.png NL-CM:7.17.2 Arrowright.pngJuridischeStatus (0..1) De juridische status die voor de patiënt van toepassing is. De juridische status geeft aan op basis waarvan de patiënt zorg ontvangt dan wel op basis waarvan de patiënt in een zorginstelling verblijft. Dit kan zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis, echter wordt een juridische status altijd door een rechter of burgemeester (alleen bij crisismaatregel) uitgebracht. Ook zijn forensische zorgtitels denkbaar op basis waarvan een patiënt/cliënt zorg ontvangt. Hierbij kan worden gedacht aan een tbs-maatregel.
8625004 Legal status
List2.png JuridischeStatusCodelijst
CD.png NL-CM:7.17.5 Arrowright.pngVertegenwoordiging (0..1) In sommige situaties is een persoon juridisch niet bevoegd om toestemming te geven en/of feitelijk niet of niet volledig in staat dat te doen. Een vertegenwoordiger ondersteunt en neemt beslissingen die in het belang zijn van de vertegenwoordigde, in gevallen dat hij/zij dit zelf (tijdelijk of permanent) niet kan. De vertegenwoordiger dient de patiënt zo veel als mogelijk bij de vervulling van zijn/haar taken te betrekken en de feitelijke bekwaamheid van de patiënt moet zo veel als mogelijk worden gehonoreerd. In de Wgbo is aangegeven wie als vertegenwoordiger kunnen optreden en geeft hierbij een dwingende volgorde.
151701000146105 Type voogd
List2.png VertegenwoordigingCodelijst
TS.png NL-CM:7.17.3 Arrowright.pngDatumAanvang 0..1 De datum waarop de juridische situatie van de patiënt start.
TS.png NL-CM:7.17.4 Arrowright.pngDatumEinde 0..1 De datum waarop de juridische situatie van de patiënt eindigt.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

JuridischeSituatie
JuridischeStatus Onder toezichtstelling (ots)
DatumAanvang 01-01-2018
DatumEinde 01-01-2020
Vertegenwoordiging

Instructions

Bij de interventie wordt onderscheid gemaakt tussen afzondering en separatie. Ten behoeve van eenduidige vastlegging, worden de volgende definities aangehouden:

Afzondering:
Afzondering is het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten in een speciaal daarvoor bestemde afzonderingskamer. Een afzonderingskamer is over het algemeen een kale eenpersoonskamer met alleen een bed, soms ook met een tafel, een stoel, een kledingkast en een heel enkele keer een wasgelegenheid. Afzondering mag niet plaatsvinden op de ‘eigen’ slaapkamer.

Separatie:
Separeren is het insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde afgesloten en door de minister als separeerverblijf goedgekeurde ruimte; sinds enkele jaren wordt hiervoor ook wel de term Extra Beveiligde Kamer (EBK) gehanteerd. De separeer is een speciaal daarvoor ingerichte kamer, met matras of vastgeklonken bed en veelal zonder meubilair. Separatie dient zeer terughoudend te worden toegepast. De risico’s op schadelijke bijwerkingen van separatie zoals angst en stressgevoelens, zijn aanzienlijk. Ook in het kader van veiligheid dient separatie zoveel mogelijk te worden vermeden en moet er gezocht worden naar alternatieven om het gevaar af te wenden.

References

1. Handreiking Argus [Online] Beschikbaar op:https://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Argus%20Registratie%20van%20vrijheidsbeperkende%20interventies%20in%20de%20ggz.pdf [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 2. Handreiking "Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…" (V&VN, 2013) [Online] Beschikbaar op:https://www.venvn.nl/media/matnqkx4/20131120-aanbevelingen-vbi-beleid.pdf</a [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz) [Online] Beschikbaar op:https://www.dwangindezorg.nl/wvggz [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 4. Wet zorg en dwang (Wzd) [Online] Beschikbar op:https://www.dwangindezorg.nl/wzd [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 5. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten [Online] op:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60908.html [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 6: Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg [Online] op:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60909.html [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 7. Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020, hoofdstuk 8.4 Vrijheidsbeperkende interventie (VBI) [Online] op:https://www.igj.nl/documenten/indicatorensets/2019/09/03/basisset-medisch-specialistische-zorg-2020 [Geraadpleegd: 12 mei 2020]

Valuesets

JuridischeStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Onder toezichtstelling (ots) OTS JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Onder toezichtstelling (ots)
Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) PIJ JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel)
Tbs: ter beschikking stelling van de regering (tbs) TBS JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Tbs: ter beschikking stelling van de regering (tbs)
Besluit tot opname en verblijf OPM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Besluit tot opname en verblijf
Rechterlijke machtiging RM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Rechterlijke machtiging
Voortgezette machtiging VM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Voortgezette machtiging
Beschikking tot inbewaringstelling (ibs) IBS JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Beschikking tot inbewaringstelling (ibs)
Beschikking tot WZD opname in psychogeriatrische instelling IBS-PG JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Beschikking tot WZD opname in PsychGeriatrische instelling
Beschikking tot WZD opname in een instelling voor verstandelijk gehandicapten IBS-VG JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Beschikking tot WZD opname in een instelling voor Verstandelijk Gehandicapten
Voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (VMM) VMM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (VMM)
Zorgmachtiging ZM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Zorgmachtiging
Crisismaatregel CM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Crisismaatregel
Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel VCM JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel
Voorlopige onder toezichtstelling VOTS JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Voorlopige onder toezichtstelling
Tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie/onvoorziene situatie waarin de zorgmachtiging of crisismaatregel niet voorziet NOOD JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie/onvoorziene situatie waarin de zorgmachtiging of crisismaatregel niet voorziet
Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel TEMP JuridischeStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

VertegenwoordigingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Voogdij 6 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Voogdij
Bewindvoering 7 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Bewindvoering
Mentorschap 8 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Mentorschap
Onder curatele stelling 9 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Onder curatele stelling
Zaakwaarneming 10 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Zaakwaarneming
Volmacht zorg en behandeling 20 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Volmacht zorg en behandeling (benoemd in schriftelijke verklaring)
Vertegenwoordiging op basis van relatie [DEPRECATED] 21 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Vertegenwoordiging op basis van relatie
Volmacht financieel 22 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Volmacht financieel (benoemd in schriftelijke verklaring)
Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid 30 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Vertegenwoordiging bij wilsombekwaamheid
Wettelijke vertegenwoordiging op grond van ouderlijk gezag 25 JuridischeVertegenwoordiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 Wettelijke vertegenwoordiging op basis van ouderlijk gezag
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:18:39 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht