VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 22-5-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.4
DCM::KeywordList Vrijheidsbeperkende maatregelen, Argus, wilsbekwaamheid, interventies
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn maatregelen (fysiek of verbaal) die gebruikt worden om de betrokkene bewust zijn/haar vrijheid te beperken. Onder deze definitie vallen vele vormen van vrijheidsbeperking, zoals (niet uitputtend)

  • dwangbehandeling
  • beperking in bewegingsvrijheid (bv. onrustband)
  • huisregels


Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen is aan strikte voorwaarden gebonden. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) beschermt de rechten van cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en in de psychogeriatrie. De wet is uitsluitend van toepassing in BOPZ-aangemerkte instellingen en geldt ook voor sommige (gesloten) afdelingen in het verzorgingshuis.
Voor de registratie van de maatregelen wordt binnen de GGZ instellingen gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem, de Argusregistratie.
Het riscicogedrag van de betrokkene, dat de aanleiding vormt voor de maatregelen, wordt niet in dit concept beschreven.

Purpose

Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies is risicovol en kan schade voor patiënten opleveren indien niet zorgvuldig toegepast. Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van risico's, het observeren van het effect van de interventies en eventuele bijstelling van het beleid t.a.v. vrijheidsbeperkende interventies. Het vastleggen van alle gegevens omtrent de interventie is van groot belang voor inzicht in besluitvorming, toepassing en controle en evaluatie van de interventie. Bij overdracht naar een volgende instelling kunnen vooraf de juiste voorbereidingen worden getroffen voor het veilig continueren van de zorg en het beperken van de risico’s voor patiënt en zijn omgeving.

Patient Population

Deze bouwsteen is bedoeld voor cliënten die verblijven in GGZ-instellingen. Binnen de GGZ wordt gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem bij het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies, nl. Argusregistratie.

Information Model


#JuridischeStatusGGZCodelijst#9895#9892#9901#ArgusInstemmingCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#9890#9888#9884#9896#ArgusInterventieCodelijst#9886#9900VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.4.1 Arrowdown.pngVrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ Rootconcept van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ.
CD.png NL-CM:14.4.2 Arrowright.pngJuridischeStatus 0..1 De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is. De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.
303186005 Legal status of patient
List2.png JuridischeStatusGGZCodelijst
BL.png NL-CM:14.4.3 Arrowright.pngWilsbekwaam 1 Indicator die aangeeft of de patiënt in staat wordt geacht om de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien.
ST.png NL-CM:14.4.4 Arrowright.pngWilsbekwaamToelichting 0..1 De toelichting op de beslissingen waarvoor de patient wilsonbekwaam is.
48767-8 Annotation comment
Folder.png NL-CM:14.4.5 Arrowdown.pngInterventie 0..* Container van het concept Interventie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Interventie.
CD.png NL-CM:14.4.6 Arrowright.pngArgusInterventie 1 De Argus interventie beschrijft de vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ, zoals vastgelegd in een eenduidige registratie volgens de Argus gegevensset.
390811008 Crisis/short term interventions in health care
List2.png ArgusInterventieCodelijst
CO.png NL-CM:14.4.7 Arrowright.pngArgusInstemming 1 De door de patiënt of wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener(s) gegeven instemming voor het uitvoeren van de vrijheidsbeperkende interventie volgens de Argus gegevensset.
309370004 Consent status
List2.png ArgusInstemmingCodelijst
TS.png NL-CM:14.4.8 Arrowright.pngArgusAanvangEpisode 1 De datum en tijd waarop de interventie is gestart.
TS.png NL-CM:14.4.9 Arrowright.pngArgusEindeEpisode 0..1 De datum en tijd waarop de interventie is beëindigd.
Verwijzing.png NL-CM:14.4.10 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De beschrijving van de verpleegkundige acties bij vrijheidsbeperkende maatregelen.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ
JuridischeStatus RM
Wilsbekwaam Nee
WilsbekwaamToelichting Wilsonbekwaam t.a.v. behandeling.
Interventie
ArgusInterventie Gedwongen medicatie
ArgusInstemming Geen verzet
ArgusAanvangEpisode 01-05-2014
ArgusEindeEpisode 05-05-2014
VerpleegkundigeActie
Activiteit Zorgen voor rustige omgeving, vast aanspreekpersoon.

References

1. Handreiking Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunt-dwang-en-drang/handreiking-argus-def.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunten/dwang-en-drang.html [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

ArgusInstemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.4.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Op eigen verzoek E1 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Op eigen verzoek
Geen verzet E2 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Geen verzet
Verzet E3 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Verzet

ArgusInterventieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.4.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Separatie A1 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Separatie
Afzondering A2 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Afzondering
Fixatie A3 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Fixatie
Gedwongen medicatie A4 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Gedwongen medicatie
Gedwongen voeding en/of vocht A5 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Gedwongen voeding en/of vocht
Andere interventies A6 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Andere interventies

JuridischeStatusGGZCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.4.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging 1 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging
RM op eigen verzoek 2 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM op eigen verzoek
RM met voorwaardelijk ontslag 3 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM met voorwaardelijk ontslag
Onder toezichtstelling (ots) 4 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder toezichtstelling (ots)
In bewaringstelling (ibs) 5 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 In bewaringstelling (ibs)
Voogdij 6 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Voogdij
Bewindvoering 7 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Bewindvoering
Mentorschap 8 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Mentorschap
Onder curatele stelling 9 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder curatele stelling
Zaakwaarneming 10 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Zaakwaarneming
Strafrechtelijke justitiële contacten: tbs 11 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechtelijke justitiële contacten: tbs
Strafrechtelijke justitiële contacten: overig 12 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechtelijke justitiële contacten: overig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:42:52 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht