Probleem-v4.1.1(2018NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Probleem EN.png
Versie: 4.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-10-2018


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 11-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1
DCM::KeywordList problemen, klachten, diagnosen
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Probleem
DCM::PublicationDate 01-10-2018
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate
DCM::Superseeds nl.zorg.OverdrachtConcern-v4.1
DCM::Version 4.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-150 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-267 In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.
ZIB-268 In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concept ProbleemOmschrijving. Dit is aangepast en uitgesplitst.
ZIB-269 In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst.
ZIB-305 Toevoegen ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values
ZIB-310 Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-400 DHD Codesysteem onbekend
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

ZIB-107 OverdrachtProblemen aanpassen zodat Probleem het rootconcept wordt i.p.v. Concern.
ZIB-108 ProbleemstatusCodelijst in OverdrachtProblemen leidt qua naamgeving/vertaling van de concepten tot verwarring
ZIB-446 ProbleemType mist status
ZIB-459 Toevoegen extra opties voor ProbleemTypeCodelijst
ZIB-467 aanpassen naam, type en naamcodelijst, type e status
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-529 Voorbeelden bij ProbleemType Conditie onlogisch
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

ZIB-579 Ontbreken van data-element anatomical location in transferconcern
ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 4.1.1 (01-10-2018)

ZIB-661 DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toevoegen

Concept

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de betroffene (de patiënt) zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose). De toestand kan aanleiding zijn voor diagnostisch of therapeutisch beleid.
Een probleem omvat allerlei soorten medische of verpleegkundige gegevens, die een gezondheidsprobleem representeren. Een probleem kan verschillende typen gezondheidsproblemen representeren:
 

 • Een klacht (Complaint, finding by patient): een subjectieve, als negatief ervaren waarneming van de gezondheid. Voorbeelden: buikpijn, geheugenverlies
 • Een symptoom (Symptom): een waarneming door of over de patiënt die betrekking zou kunnen hebben op een bepaalde ziekte. Voorbeelden : koorts, bloed bij de ontlasting, witte vlekken op het gehemelte;
 • Een diagnose (Diagnosis): medische interpretatie van klachten en bevindingen. Voorbeelden: Diabetes Mellitus type II, pneumonie, Hemolytisch Uremisch Syndroom.
 • Een functionele beperking (Functional Limitation): een vermindering van functionele mogelijkheden. Voorbeelden: verminderde mobiliteit, hulp nodig bij aankleden.
 • Een complicatie (Complication): Iedere diagnose die door de zorgverlener gezien wordt als een onvoorzien en ongewenst gevolg van medisch handelen. Voorbeelden: wondinfectie na chirurgie, gehoorverlies door antibioticagebruik.

Purpose

Een overzicht van de problemen met betrekking tot de gezondheid van een patiënt heeft tot doel om alle bij de patiënt betrokken zorgverleners te informeren over de gezondheidstoestand van de patiënt in het heden en het verleden. Het geeft inzicht in welke problemen medisch handelen verlangen en welke niet meer actueel zijn. Het probleemoverzicht geeft ook direct de medische context weer voor toegediende medicatie en uitgevoerde procedures.
Het overzicht bevordert een gerichte en efficiënte voortzetting van de zorg voor de patiënt.
Een volledige probleemlijst is van belang ten behoeve van geautomatiseerde beslissingsondersteuning en het bepalen van contra-indicaties.

Information Model


#VerificatieStatusCodelijst#13034#13039#ProbleemNaamCodelijst#13032#ProbleemStatusCodelijst#ProbleemTypeCodelijst#13030#13038#13040#13028#13037#13572#13573#ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst#ProbleemLateraliteitCodelijstProbleem-v4.1.1Model(2018NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:5.1.1 Arrowdown.pngProbleem Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

CD.png NL-CM:5.1.8 Arrowright.pngProbleemType 0..1 Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.
List2.png ProbleemTypeCodelijst
CD.png NL-CM:5.1.3 Arrowright.pngProbleemNaam 1 De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels
List2.png ProbleemNaamCodelijst
TS.png NL-CM:5.1.6 Arrowright.pngProbleemBeginDatum 0..1 Begin van de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft. Vooral bij klachten waarbij het langer duurt voordat de uiteindelijke diagnose gesteld wordt is het belangrijk niet alleen de diagnosedatum te weten, maar ook sinds wanneer de aandoening al bestaat. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.
TS.png NL-CM:5.1.9 Arrowright.pngProbleemEindDatum 0..1 Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijzinging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.
CD.png NL-CM:5.1.4 Arrowright.pngProbleemStatus 1 De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem:
 1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.
 2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.
List2.png ProbleemStatusCodelijst
CD.png NL-CM:5.1.10 Arrowright.pngVerificatieStatus 0..1 Klinische status van het probleem of de diagnose.
408729009 Finding context
List2.png VerificatieStatusCodelijst
CD.png NL-CM:5.1.11 Arrowright.pngProbleemAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
405813007 Procedure site - Direct
List2.png ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png NL-CM:5.1.12 Arrowright.pngProbleemLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Lateraliteit
List2.png ProbleemLateraliteitCodelijst
ST.png NL-CM:5.1.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Probleem
ProbleemType ProbleemNaam Probleem
BeginDatum
ProbleemStatus Probleem
EindDatum
Verificatie
Status
Toelichting
Klacht Oedeem 10-08-2012 Actueel Geleidelijk in de loop van dagen erger geworden. Geen roodheid of pijn.
Diagnose Nefrotisch syndroom 11-2012 Actueel Werkdiagnose Membraneuze glomerulopathie.
Probleem
ProbleemType ProbleemNaam Probleem
BeginDatum
ProbleemStatus Probleem
EindDatum
Verificatie
Status
Toelichting
Diagnose Anteroseptaal myocardinfarct 24-05-1998 Niet actueel 11-12-1998 Bevestigd Coronarialijden als complicatie diabetes.
Diagnose Hartfalen Actueel Bevestigd Opnieuw actief geworden.
Klacht Kortademigheid 15-11-2012 Niet actueel
Diagnose Diabetes mellitus type II 1996 Actueel Bevestigd
Probleem
ProbleemType ProbleemNaam Anatomische locatie Lateraliteit Probleem
BeginDatum
ProbleemStatus Probleem
EindDatum
Verificatie
Status
Toelichting
Diagnose Polsfractuur

Pols Links 20-04-2011 Niet actueel 07-06-2011 Bevestigd Gevallen op kunstijsbaan.

Instructions

Voor het verpleegkundige domein geldt: wanneer twee partijen verschillende classificatiesystemen hanteren, wordt voor uitwisseling de op Snomed CT gebaseerde Kernset Patiëntproblemen gebruikt, zodat gegevens vergelijkbaar en uitwisselbaar worden. Er is een mappingstabel beschikbaar van de Kernset Patiëntproblemen naar Omaha System, NANDA-I en ICF.

References

1. openEHR-EHR-EVALUATION.problem.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. North American Nursing Diagnosis Association [Online] Beschikbaar op: http://www.nanda.org [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Diagnosethesaurus. Dutch Hospital Data [Online] Beschikbaar op: http://www.dutchhospitaldata.nl [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. Health Level Seven International EHR Technical Committee (February 2007) Electronic Health Record–System Functional Model, Release 1. Chapter Three: Direct Care Functions.

5. HL7 (April 2007) HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 – Continuity of Care Document (CCD)

6. Nederlands Huisartsen Genootschap (2013) HIS-Referentiemodel 2013

Valuesets

ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5 Binding: Extensible
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <442083009|Anatomische of verworven lichaamsstructuur| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProbleemLateraliteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Links 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Rechts 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Bilateraal 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

ProbleemNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Diagnosethesaurus DHD (SNOMED CT) 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1
Alle waarden ICD-10 2.16.840.1.113883.6.90
Alle waarden Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN (SNOMED CT) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.26.4
Alle waarden NANDA-I 2.16.840.1.113883.6.20
Alle waarden Omaha Systems 2.16.840.1.113883.6.98
Alle waarden ICF 2.16.840.1.113883.6.254
Alle waarden ICPC-1 NL 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
Alle waarden G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40
Alle waarden DSM-IV 2.16.840.1.113883.6.126
Alle waarden DSM-V 2.16.840.1.113883.6.344

ProbleemStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Active 55561003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Actueel
Inactive 73425007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet actueel

ProbleemTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Diagnosis interpretation 282291009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Diagnose
Finding reported by subject or history provider 418799008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Symptoom
Klacht 409586006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Klacht
Bevinding van functionele prestatie en activiteit 248536006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Functionele Beperking
Complicatie 116223007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Complicatie

VerificatieStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Suspected 415684004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Werk
Known possible 410590009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Differentiaal
Confirmed present 410605003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bevestigd
Known absent 410516002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Uitgesloten
Unknown UNK NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018 #1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
 • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 23/12/2018 00:39:28 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht