Overige DCM sectie: wat komt er in

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Metadata

Tag Waarde
DCM::CoderList Lijst met codeurs namen gescheiden door komma's, format: naam (e-mailadres), naam (e-mailadres), ...
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Lijst met de namen (geen e-mail adressen ) van alle leden van de werkgroep van de betreffende CCR sectie
DCM::CreationDate Aanmaakdatum
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.<sectienummer>.<DCMvolgnummer>
DCM::KeywordList Lijst met keywords gescheiden door komma's
DCM::LifecycleStatus
DCM::ModelerList Lijst met modelleurs
DCM::Name DCM naam, format: "nl.nfu.Overdracht(sectie of DCM naam)"
DCM::PublicationDate *
DCM::PublicationStatus *
DCM::ReviewerList Projectgroep generieke overdrachtsgegevens
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes
DCM::Version Versie, zorg ervoor dat deze overeenkomt met de versie in "Revision history"

De vetgedrukte waarden zijn vaste waarden

Mindmap

Optioneel
Informeel en schetsmatig overzicht van de variabelen in de DCM, inclusief hun onderlinge relaties.
Dit kan een plaatje zijn of een mindmap in EA.
Voeg eventueel een nieuwe package toe aan de DCM en noem deze 'Mindmap'
(zie ook Hoe importeer ik een plaatje resp. Mindmap in EA)

Revision History

VERPLICHT
Een beknopte opsomming van de wijzigingen bij de nieuwe versie van een DCM. NB: bij een finale versie, voor publicatie alle draft naar draft revision history verwijderen. Vaak niet zo interessant om daar naar te kijken als tussenliggende versies toch niet in repository zitten.

 Voorbeeld:
 0.1 2012-06-01  Initiële versie
 0.2 2012-06-21  commentaar Piet verwerkt

Concept

VERPLICHT
Beschrijft de inhoud van het concept

Voorbeeld:
Deze DCM zal ingaan op het vaststellen van het risico op decubitus met behulp van de Braden schaal. 
De Braden schaal is een van de meetinstrumenten waarmee het risico op decubitus kan worden vastgesteld

Purpose

VERPLICHT
Zo kort en duidelijk mogelijke beschrijving van het doel van het concept dat wordt beschreven in de DCM

Voorbeeld:
Een goed overzicht van door zorgverleners beschreven behandelaanwijzingen en wensen van de patiënt t.a.v. gewenste behandelingen is belangrijk 
voor de overdracht naar andere behandelaars. Vooral in de acute situatie is een beknopt en overzichtelijke lijst van belang. 
De ontvanger kan het overzicht gebruiken om de bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, zijn familie of gevolmachtigde te bespreken 
en om het in het eigen beleid op te nemen.

Patient population

Optioneel
Beschrijving van de groep patiënten waarbij de DCM van toepassing is.

voorbeeld: CVA patiënten

Evidence Base

Optioneel
Er dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt over wat wel/niet wordt opgenomen in de DCM. Een wetenschappelijke onderbouwing gaat echter te ver en hierin wijken we af van de standaard. In dit onderdeel moet waar relevant worden aangegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt (b.v. AGB codes omdat dit in alle zorginstellingen beschikbaar is en we het niet moeilijker willen maken dan het al is)

Voorbeeld:
De ontwikkeling van deze klinische bouwsteen is in eerste instantie gebaseerd op de specificatie van de CCR documentatie (Continuity of Care Record, 
ASTM). De codering binnen het domein Medicatie zijn voor zo ver mogelijk gebaseerd  op de G-standaard (beheeerd door de KNMP). De reden hiervoor 
is, dat in Nederland vrijwel alle softwarepaketten voor electronisch voorschrijven, apotheekmanagement, medicatiebewaking op deze standaard 
gebaseerd zijn. De G-standaard wordt nauwkeurig bijgehouden en ontwikkeld in overleg met belangrhebbenden, inclusief de softwareleveranciers.

Bij het bepalen van restricties en de aanwijzing van toe te passen gegevensdomeinen (valuesets) is rekening gehouden met
- landelijke richtlijn medicatieoverdracht (http://www.medicatieoverdracht.nl)
- Implementatiehandleiding HL7 v3 medicatiegegevens (NICTIZ, HL7 Nederland)
- Dataset Medicatieproces (http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx)

Information model

VERPLICHT
Zie Information_model:_diagram

Example Instances

VERPLICHT
In deze sectie gaan we een voorbeeld van het concept zoals het er uit ziet in een geprinte CCD/R laten neerzetten. dit is een image file zoals hieronder. Belangrijk is wel om zoveel als mogelijk voorbeelden te kiezen die de diverse onderdelen van het informatiemodel langslopen.

Advancedirectives.jpg

Instructions

Optioneel
Zijn voor de zendende partij, diegene die het gaat vullen dan wel mappen naar de secties. Oppassen dat dit niet te veel richting implementatie gaat

Voorbeeld: 
Het proces zal meestal bestaan uit de volgende stappen:
- opstellen en accorderen van de informatie door de zender; 
- de medicatie wordt daarbij gesplitst in en aantal groepen : acutele medicatie, gestopte medicatie, laatst afgeleverde medicatie
- uitwisselen van de gegevens tussen twee informatiesystemen
 De uitwerking van dit proces is afhankelijk van een groot aantal implementatiebeslissingen.

Interpretation

Optioneel
Is voor de ontvanger, wat die met die informatie moet doen. Wederom oppassen dat het niet over implementatie gaatVoorbeeld:

Voorbeeld:
Het proces zal meestal bestaan uit de volgende stappen:
- inspectie en beoordelen/controleren van de ontvangen medicatie gegevens
- importeren van aangemerkte medicatieopdrachten
- bewerken van de geimporteerde gegevens
- accorderen of valideren van het aangepaste medicatieoverzicht voor thuisgebruik of klinisch gebruik
De uitwerking van dit proces is afhankelijk van een groot aantal implementatiebeslissingen.

Care process

Optioneel

Example of the Instrument

Optioneel

Constraints

Optioneel
Beschrijving hoe je het gaat gebruiken in de praktijk

Deze bouwsteen is ontwikkeld voor de use case van generieke medische overdracht van patiënten tussen specialisten in ziekenhuizen

Issues

Optioneel
zaken die nog open staan bij het maken en releasen van de bouwsteen of die zaken die volgens de auteurs bij andere organisaties horen en nog niet (goed) zijn belegd

Voorbeeld: 
Voor de codering van de indicatie voor het gebruik is SNOMED-CT het aangewezen codesysteem. 
Het gebruik hiervan is complex. De Nederlandse organisatie aan wie het beheer van codestelsels is toegewezen,  Dutch Hospital Data, kan vooralsnog 
alleen borg  staan als ook de gebruikte codestelsels, zoals de ICD voor diagnosen of ‘CBV’ voor verrichtingen die onder haar beheer staan.
Bij de valuesets x en y ontbreken nog de SNOMED CT mappingen. Deze zullen naar verwachting in een volgende release worden meegenomen.

References

Optioneel
verwijzingen naar andere bronnen zoals artikelen, websites etc. Zorg bij referentie naar een website voor een datum.

Voorbeeld:
ref1. KNMG handreiking "Tijdig spreken over levenseinde"
ref1 Elze de Groot. Dataset medicatieproces 2011. Nictiz 2011. 
verkregen op <datum> via http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx
ref2 Nictiz.nl. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. 12 oktober 2011. 
verkregen op <datum> via http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm
ref3 Dossier Medicatieoverzicht. verkregen op <datum>via http://www.oria.nl. 
ref4 G-standaard documentatie. verkregen op <datum> via http://www.z-index.nl/

Traceability to other Standards

VERPLICHT

Relatie met andere standaarden.
Deze klinische bouwsteen heeft een relatie met CCR (Continuity of Care Record, ASTM CCR E2369-05) en CCD
(Continuity of Care Document, HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 – Continuity of Care Document (CCD)).

Disclaimer

VERPLICHT
Hieronder staat de standaard disclaimer die in de template.xmi zit.

Het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze
Klinische Bouwsteen.  Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van 
problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie  via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of 
vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ of door U aan het project ‘Generieke 
Overdrachtsgegevens’ via een website van X of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt het project ‘Generieke 
Overdrachtsgegevens’ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden  wordt als gevolg van het gebruik van gegevens,  adviezen of ideeën 
verstrekt door of namens het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ via deze Klinische Bouwsteen. Het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Klinische Bouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins 
wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Klinische Bouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste 
versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie 
van deze Klinische Bouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 
Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. 
Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

Copyrights

VERPLICHT

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 
(zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/)