OverdrachtLaboratoriumUitslag-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.OverdrachtLaboratoriumUitslag EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 7-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.1
DCM::KeywordList laboratorium uitslag, lab, laboratorium bepaling
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.OverdrachtLaboratoriumUitslag
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 25-8-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslag-v1.2.2
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-238 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opsplitsen.
ZIB-239 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van concept Testmethode opsplitsen.
ZIB-240 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7).
ZIB-241 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opsplitsen.
ZIB-242 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept.
ZIB-243 In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept.
ZIB-244 Tagged values van concept Onderzoek van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.
ZIB-245 Tagged values van concept Testmethode van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.
ZIB-246 Tagged values van concept TestNaam van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
ZIB-361 Naamgeving concept Opmerking aangepast
ZIB-367 Opschonen ResultaatVlaggenCodelijst
ZIB-370 ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-392 De ResultaatTypeCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)

ZIB-420 Vervallen SNOMED CT code in ResultaatTypeCodelijst

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

.

Concept

Een laboratoriumuitslag beschrijft het resultaat van een laboratoriumbepaling.
Behalve de uitkomsten van testen met een enkelvoudig resultaat kunnen ook de uitkomsten van meer complexe testen met meervoudige resultaten of 'panel' vastgelegd worden.

Purpose

Laboratoriumonderzoek wordt gedaan ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling.

Evidence Base

Voor het vastleggen van laboratoriumuitslagen zijn twee bouwstenen beschikbaar: OverdrachtTekstUitslag en OverdrachtLaboratoriumUitslag.

Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen OverdrachtTekstUitslagen gebruikt moet worden.
In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) vastgelegd met deze bouwsteen. De bouwsteen OverdrachtTekstUitslag is meer geschikt voor tekstuele uitslagen die van nature verhalend zijn en langer dan een paar woorden. In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.
De toepasbaarheid van bovengenoemde bouwstenen wordt niet door het soort laboratorium maar door het soort uitslag bepaald.

Bij het ontwikkelen van de bouwsteen is gebruik gemaakt van de definities van de gegevensset en coderingskeuzes uit het IHE/Nictiz e-Lab programma.
De nu vastgestelde bouwsteen is een subset van de e-Lab gegevensset, met dien verstande dat detaillering die voor de algemene overdrachts use case minder relevant is, achterwege gelaten is. Indien deze gegevens wel gewenst zijn, kunnen deze in het commentaarveld meegegeven worden.

Information Model


#ResultaatStatusCodelijst#OnderzoekCodelijst#10897#10919#ResultaatTypeCodelijst#10899#10911#10896#10892#10895OverdrachtLaboratoriumUitslag-v3.0Model(2016NL).png
#TestNaamCodelijst#TestmethodeCodelijst#ResultaatVlaggenCodelijst#10913#10910#10911#10909#10903#10905#10907#10915LaboratoriumTest-v3.0Model(2016NL).png
#AfnameprocedureCodelijst#MonstermateriaalCodelijst#10919#10918#10920#10921#10916#10917Monster-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:13.1.1 Arrowdown.pngLaboratoriumUitslag Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtLaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtLaboratoriumUitslag.
Folder.png NL-CM:13.1.2 Arrowdown.pngMonster 1 Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster.
II.png NL-CM:13.1.15 Arrowright.pngMonsternummer 0..* Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
CD.png NL-CM:13.1.16 Arrowright.pngMonstermateriaal 1 Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.

Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.

Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.

List2.png MonstermateriaalCodelijst
TS.png NL-CM:13.1.17 Arrowright.pngAfnameDatumTijd 1 Tijdstip van afname van het materiaal.
399445004 specimen collection date
CD.png NL-CM:13.1.18 Arrowright.pngAfnameprocedure 0..1 Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.
List2.png AfnameprocedureCodelijst
ST.png NL-CM:13.1.19 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking over de afname, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.
48767-8 Annotation comment
Folder.png NL-CM:13.1.3 Arrowdown.pngLaboratoriumTest 0..* Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
CD.png NL-CM:13.1.8 Arrowright.pngTestNaam 1 De TestNaam is de naam van de uitgevoerde test.
List2.png TestNaamCodelijst
CD.png NL-CM:13.1.9 Arrowright.pngTestmethode 0..1 De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
List2.png TestmethodeCodelijst
TS.png NL-CM:13.1.13 Arrowright.pngTestDatumTijd 0..1 De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
ANY.png NL-CM:13.1.10 Arrowright.pngUitslag 1 De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
ANY.png NL-CM:13.1.11 Arrowright.pngReferentieBovengrens 0..1 De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
ANY.png NL-CM:13.1.12 Arrowright.pngReferentieOndergrens 0..1 De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
CD.png NL-CM:13.1.14 Arrowright.pngResultaatVlaggen 0..* Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt.
List2.png ResultaatVlaggenCodelijst
CD.png NL-CM:13.1.4 Arrowright.pngOnderzoek 0..1 Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie.
List2.png OnderzoekCodelijst
CD.png NL-CM:13.1.6 Arrowright.pngResultaatStatus 0..1 De status van de laboratoriumuitslag.
List2.png ResultaatStatusCodelijst
ST.png NL-CM:13.1.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
48767-8 Annotation comment
CD.png NL-CM:13.1.7 Arrowright.pngResultaatType 1 Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.
List2.png ResultaatTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

LaboratoriumUitslag
Resultaat
Type
Resultaat
Status
Monster LaboratoriumTest
Monster
materiaal
Afname
DatumTijd
TestNaam Test
DatumTijd
Uitslag Referentie
Ondergrens
Referentie
Bovengrens
Resultaat
Vlaggen
Klinische chemie Definitief Bloed 12-06-2012 09:00 Natrium 12-06-2012 13:15 138 mmol/l 136 mmol/l 146 mmol/l
LaboratoriumUitslag
Resultaat
Type
Resultaat
Status
Monster LaboratoriumTest
Monster
materiaal
Afname
DatumTijd
TestNaam Test
DatumTijd
Uitslag Referentie
Ondergrens
Referentie
Bovengrens
Resultaat
Vlaggen
Klinische chemie Definitief Bloed 23-05-2012 08:08 Chloride 23-05-2012 12:00 109 mmol/l 99 mmol/l 108 mmol/l Boven referentie-
waarde
LaboratoriumUitslag
Resultaat
Type
Resultaat
Status
Monster LaboratoriumTest
Monster
materiaal
Afname
DatumTijd
TestNaam Test
DatumTijd
Uitslag Referentie
Ondergrens
Referentie
Bovengrens
Resultaat
Vlaggen
Virologie Definitief Bloed 16-01-2012 08:00 Hepatitis A IgM 16-01-2012 10:12 Negatief

References

1. Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (2010) ELab en EvT. [Online] Beschikbaar op: http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen_commissies/elab-en-evt [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

Valuesets

AfnameprocedureCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <17636008|specimen collection| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

MonstermateriaalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <123038009|specimen| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

OnderzoekCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden LOINC 2.16.840.1.113883.6.1

ResultaatStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Pending pending ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Uitslag volgt
Preliminary preliminary ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Voorlopig
Final final ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Definitief
Appended appended ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Aanvullend
Corrected corrected ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Gecorrigeerd

ResultaatTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Hematology 252275004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hematologie
Chemistry 275711006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Klinische chemie
Serology 68793005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Serologie/ immunologie
Virology 395124008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Virologie
Toxicology 314076009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toxicologie
Microbiology 19851009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Microbiologie

ResultaatVlaggenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
High H ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.5.83 Boven referentiewaarde
Low L ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.5.83 Onder referentiewaarde
Intermediate I ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.5.83 Variabel
Resistant R ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.5.83 Resistent
Susceptible S ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.5.83 Sensitief

TestmethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

TestNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden LOINC 2.16.840.1.113883.6.1

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:33:08 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht