BehandelAanwijzing-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.BehandelAanwijzing EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 25-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.2.1
DCM::KeywordList advance directives, behandel aanwijzing, wilsverklaring, behandelbeperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.BehandelAanwijzing
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 22-5-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0.1
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-82 OverdrachtBehandelAanwijzing v1.1
ZIB-91 Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.
ZIB-133 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BehandelingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-134 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst GeverifieerdBijCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-213 In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....
ZIB-215 De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

ZIB-386 De GeverifeerdBijCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

.

Concept

Een behandelaanwijzing bevat een afgesproken beperking in de behandeling gebaseerd op de mondelinge of schriftelijke wilsverklaring van de patiënt.

Purpose

Een goed overzicht behandelaanwijzingen gebaseerd op de wensen van de patiënt of diens gevolmachtigde over (on)gewenste behandelingen is belangrijk bij de zorg voor de patiënt. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang. Door de grote verscheidenheid van ziektebeelden gaat het niet alleen om een reanimatie setting maar ook om situaties waar ten gevolge van een bestaand ziektebeeld de conditie van de patiënt zeer snel achteruit gaat.

Een zorgverlener die deze gegevens raadpleegt kan deze bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, zijn familie of gevolmachtigde bespreken en eventueel in het beleid opnemen.

Evidence Base

Toelichting bij BehandelingCodelijst:
Bij het overleg over beperkingen in het therapeutisch beleid voor patiënten met chronische neurologische of longaandoeningen, wordt beademing soms als aparte restrictie opgenomen. Het item ‘Beademen’ dient los gezien te worden van de beslissingen rond reanimeren.

Information Model


Wilsverklaring-v3.0(2016NL)#BehandelingCodelijst#BehandelingToegestaanCodelijst#GeverifieerdBijCodelijst#9189#9190#9192#9197#9195#9196#9194#9191#9188#9193#11754BehandelAanwijzing-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:2.1.1 Arrowdown.pngBehandelAanwijzing Rootconcept van de bouwsteen BehandelAanwijzing. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BehandelAanwijzing.


Folder.png NL-CM:2.1.8 Arrowdown.pngVerificatie 0..* Container van het concept Verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verificatie.
BL.png NL-CM:2.1.9 Arrowright.pngGeverifieerd 1 Indicatie van het feit dat de behandelaanwijzing geverifieerd is met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde.
CD.png NL-CM:2.1.11 Arrowright.pngGeverifieerdBij 0..* De persoon met wie de behandelaanwijzing is besproken en geverifieerd.
List2.png GeverifieerdBijCodelijst
TS.png NL-CM:2.1.10 Arrowright.pngVerificatieDatum 0..1 Datum waarop de verificatie met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde heeft plaatsgevonden.
CD.png NL-CM:2.1.3 Arrowright.pngBehandeling 0..1 De medische behandeling waarop de behandelaanwijzing betrekking heeft.
50731006 Medical procedure (procedure)
List2.png BehandelingCodelijst
CD.png NL-CM:2.1.4 Arrowright.pngBehandelingToegestaan 1 Indicatie van het al dan niet of met beperkingen toestaan van de behandelingen.
List2.png BehandelingToegestaanCodelijst
ST.png NL-CM:2.1.5 Arrowright.pngBeperkingen 0..1 De beperkingen of specifieke omstandigheden die voor een bepaalde behandeling gelden.
TS.png NL-CM:2.1.6 Arrowright.pngBeginDatum 0..1 Datum waarop de behandelaanwijzing van kracht is geworden. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
TS.png NL-CM:2.1.7 Arrowright.pngEindDatum 0..1 Datum waarop de behandelaanwijzing eindigt. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Indien de geldigheid van de behandelaanwijzing niet als datum is uit te drukken, bijvoorbeeld "tot aan ontslag uit het ziekenhuis" kan dit in het concept Toelichting vermeld worden.

ST.png NL-CM:2.1.15 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen bij de behandelaanwijzing. Bijvoorbeeld, een tekstuele beschrijving van een einddatum van de behandelaanwijzing die als datum is aan te geven ("tot aan ontslag uit het ziekenhuis").
Verwijzing.png NL-CM:2.1.14 Arrowright.pngWilsverklaring::Wilsverklaring 0..* Een (schriftelijke) verklaring waarin een persoon wensen aangeeft met betrekking tot toekomstig medisch handelen, voor het geval deze persoon op dat moment niet meer in staat is (of wordt geacht) hierover beslissingen te nemen.
Block.png Wilsverklaring

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Behandeling Behandeling Toegestaan Beperkingen GeverifieerdBij Verificatie Datum
Opname op Intensive Care Ja gevolmachtigde 11-9-2012
Behandeling Behandeling Toegestaan Beperkingen GeverifieerdBij Verificatie Datum
Cardiopulmonaire resuscitatie Ja, maar met beperkingen eerst overleg met echtgenote patiënt 11-9-2012

Valuesets

BehandelingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Admission to intensive care unit (procedure) 305351004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname op intensive care
Cardiopulmonary resuscitation (procedure) 89666000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiopulmonaire resuscitatie
Artificial respiration (procedure) 40617009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kunstmatige beademing
Administration of blood product (procedure) 116762002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediening van een bloedproduct
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overige behandelingen, namelijk (in vrije tekst meegeven)

BehandelingToegestaanCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Ja JA NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Behandeling is toegestaan en/of wenselijk.
Ja, maar met beperkingen JA_MAAR NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden
Nee NEE NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk

GeverifieerdBijCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Patient 116154003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patiënt
Parent 40683002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ouder
Guardian 394619001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voogd
Holder of enduring power of attorney 8601000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gevolmachtigde
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, namelijk (in vrije tekst meegeven)

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:30:54 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht