Zib hoofdpagina

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
EN.png English version

Zorginformatie bouwstenen

Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke (niet technische) afspraken vast te leggen ten behoeve van het standaardiseren van informatie, die gebruikt wordt in het zorgproces. Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt hergebruikt voor andere doeleinden zoals kwaliteitsregistraties, overdracht of patiëntgebonden onderzoek. Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel, waarin een zorginhoudelijk concept wordt beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit dat concept bestaat, de datatypes van die gegevenselementen etc.
Zorginformatiebouwstenen zijn informatiemodellen van minimale klinische concepten, die elk meerdere gegevens in zich herbergen met een afgesproken inhoud, structuur en onderlinge relatie.

Publicatie en beheerproces

Deze wiki bevat informatie over de drie meest recente publicaties van de zorginformatiebouwstenen. Publicaties verschijnen gemiddeld één keer per jaar en bevatten telkens een set bouwsteenversies die in samenhang consistent zijn. Om zorginformatiebouwstenen conform een publicatie te implementeren dienen alle relevante zorginformatiebouwstenen in de versie zoals vermeld in het betreffende publicatieoverzicht gebruikt te worden.
Om tegemoet te komen aan de vraag om flexibiliteit ten behoeve van early adopters zonder de gewenste en noodzakelijke stabiliteit te ondermijnen, worden de lopende ontwikkelingen uitgebracht in maximaal 4 pre-publicaties per jaar.
Dit zijn op zich consistente sets zorginformatiebouwstenen. Er is echter geen garantie dat deze bouwstenen in de tijd tot volgende echte publicatie niet worden gewijzigd. Gebruikers van pre-publicaties dienen zich dit risico te realiseren.
In tegenstelling tot publicaties zullen pre-publicaties ook niet op deze wiki beschikbaar blijven maar vervangen worden door de volgende (pre-)publicatie.

Het beheerproces van de zib's is gebaseerd is op NEN7522.
Alle details over dit proces, inclusief de manier waarop wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingevoerd, staan beschreven in het document 'Beheerafspraken Zorginformatiebouwstenen' [1]

Publicaties

Momenteel zijn de volgende publicaties beschikbaar


Technische specificaties

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
HL7® FHIR® compatibele specificaties zijn beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png.
Deze FHIR-profielen worden alleen voor een zib publicatie ontwikkeld. In een zib publicatie wordt naar het FHIR-profiel verwezen. Bij pre publicaties wordt uitsluitend naar de Nictiz omgeving van Simplifier verwezen, omdat er van een pre-publicatie geen FHIR-profielen worden gemaakt.

Voorwaarden

De zorginformatie bouwstenen worden onder de volgende voorwaarden ter beschikking gesteld:

Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

Copyrights

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.
De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/).

CreativeCommon.jpg


Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.

Wiki pagina's

Gebruik van de wiki pagina's

De wiki pagina's van de zorginformatiebouwstenen worden automatisch gegenereeerd uit de oorspronkelijke Enterprise Architect bestanden waaruit ook de Zorginformatiebouwstenen PDF's worden gemaakt. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. Mochten er desondanks verschillen zijn tussen de PDF en de wiki representatie dan is de PDF representatie incl. eventuele patches leidend. Op iedere wiki pagina staat vermeld op welke versie van de PDF de wiki is gebaseerd incl. de toegepaste patches.

Contactinformatie

Behalve de informatie op deze wiki of de informatie, die te vinden is op de Nictiz website kunt u ook op Registratie aan de Bron website de nodige informatie vinden over het landelijk programma 'Registratie aan de Bron'. Voor alle overige informatie en vragen kun u contact opnemen met de functioneel beheerder van de zib's via beheerzib@nictiz.nl of het algemene nummer van Nictiz (070- 317 3450)

Externe links en achtergrondinformatie

Relevante documenten over de zorginformatiebouwstenen en de toepassing hiervan zijn te vinden op de Nictiz website en de website van Registatie aan de Bron
Met name de volgende documenten bevatten relevante achtergrondinformatie.

Factsheets Zorginformatiebouwstenen

Om meer inzicht te geven welke zorginformatiebouwsteen op welk moment te gebruiken zijn er factsheets ontwikkeld. Deze zijn te vinden op deze wiki op de volgende pagina: Factsheets zibs.