Zorginformatiebouwstenen

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

LET OP! Deze pagina geeft niet meer de meest recente informatie over de ZIB's weer.
De huidige startpagina kunt u hier vinden. Pas uw links a.u.b. aan.
Als u verzekerd wilt zijn van de actuele informatie, adviseren wij u geen deep links te gebruiken.

CAUTION! This page no longer reflects the most recent information about the HCIM's.
The current homepage can be found here. Please update your hyperlinks.
If you want to be sure to get the current information, we advise you not to use deep links


Beschikbare zorginformatiebouwstenen

Op dit moment zijn in een tweetal NFU projecten onder het programma 'Registratie aan de bron' zorginformatiebouwstenen gedefinieerd.
Dit zijn de projecten:

  • Generieke Overdrachtsgegevens (GOG): medische bouwstenen.
  • Uitbreiding GOG met verpleegkundige gegevens: verpleegkundige bouwstenen.

Hieronder staat per project vermeld om welke bouwstenen dit gaat.
De Engelse benamingen van de bouwstenen vindt u hier.
Gb.pngThe English translation of the Dutch information model names, you can find here.

Aantal Medische bouwstenen: 42

Ademhaling DrugsGebruik MedicatieVerstrekking Patient
AlcoholGebruik Familieanamnese MedicatieVoorschrift Pijnscore
Alert FunctioneleOfMentaleStatus MedischHulpmiddel Polsfrequentie
AllergieIntolerantie GlasgowComaScale Nationaliteit TabakGebruik
BarthelIndex Hartfrequentie O2Saturatie Vaccinatie
BehandelAanwijzing Levensovertuiging Opleiding Wilsverklaring
Betaler Lichaamsgewicht OverdrachtConcern Woonsituatie
Bloeddruk Lichaamslengte OverdrachtGeplandeZorgActiviteit Zorgaanbieder
BurgerlijkeStaat Lichaamstemperatuur OverdrachtLaboratoriumUitslag Zorgverlener
Contactpersoon MedicatieGebruik OverdrachtTekstUitslag
Contact MedicatieToediening OverdrachtVerrichting

Aantal Verpleegkundige bouwstenen: 44

AlgemeneMentaleFuncties Gezinssituatie PijnBeleving VermogenTotMondverzorging
AlgemeneMeting Huidaandoening Slaapfunctie VermogenTotToiletgang
Behandeldoel HulpBijMedicatie SNAQScore VermogenTotZichKleden
Blaasfunctie HulpVanAnderen SondeSysteem VermogenTotZichWassen
Brandwond Infuus SpecifiekeMentaleFuncties VerpleegkundigeInterventie
Communicatievaardigheden Menstruatiecyclus Stoma Voedingsadvies
Darmfunctie Mobiliteit Taalvaardigheid VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ
DecubitusWond MUSTScore UitkomstVanZorg VrijheidsbeperkendeMaatregelen
FunctieHoren Ondervoeding VermogenTotDrinken Wond
FunctieZien OverdrachtValrisico VermogenTotEten Ziektebeleving
FunctieZintuiglijkeWaarneming ParticipatieInMaatschappij VermogenTotHaarverzorging Zwangerschap

Voorwaarden

De zorginformatie bouwstenen worden onder de volgende voorwaarden ter beschikking gesteld:

Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via deze Zorginformatiebouwsteen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Zorginformatiebouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.Indien informatie die in de elektronische versie van deze Zorginformatiebouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.
Gb.png
The Health and Care Information Models (a.k.a Clinical Building Block) has been made in collaboration with several different parties in healthcare. These parties asked Nictiz to manage good maintenance and development of the information models. Hereafter, these parties and Nictiz are referred to as the collaborating parties. The collaborating parties paid utmost attention to the reliability and topicality of the data in these Health and Care Information Models. Omissions and inaccuracies may however occur. The collaborating parties are not liable for any damages resulting from omissions or inaccuracies in the information provided, nor are they liable for damages resulting from problems caused by or inherent to distributing information on the internet, such as malfunctions, interruptions, errors or delays in information or services provide by the parties to you or by you to the parties via a website or via e-mail, or any other digital means. The collaborating parties will also not accept liability for any damages resulting from the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of the parties by means of this Health and Care Information Model. The parties will not accept any liability for the content of information in this Health and Care Information Model to which or from which a hyperlink is referred. In the event of contradictions in mentioned Health and Care Information Model documents and files, the most recent and highest version of the listed order in the revisions will indicate the priority of the documents in question. If information included in the digital version of this Health and Care Information Model is also distributed in writing, the written version will be leading in case of textual differences. This will apply if both have the same version number and date. A definitive version has priority over a draft version. A revised version has priority over previous versions.

Terms of Use

De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.
Gb.png
The user may use the information in this Health and Care Information Model without limitations. The copyright provisions in the paragraph concerned apply to copying, distributing and passing on information from this Health and Care Information Model.

Copyrights

De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).
De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/).
Gb.png
The user may copy, distribute and pass on the information in this Health and Care Information Model under the conditions that apply for Creative Commons license Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Netherlands (CC BY-NCSA-3.0).
The content is available under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (see also http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/)


CreativeCommon.jpg

Wiki pagina's

Gebruik van de wiki pagina's

De wiki pagina's van de zorginformatiebouwstenen worden automatisch gegenereeerd uit de oorspronkelijke Enterprise Architect bestanden waaruit ook de PDF's worden gemaakt. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. Mochten er desondanks verschillen zijn tussen de PDF en de wiki representatie dan is de PDF representatie incl. eventuele patches leidend. Op iedere wiki pagina staat vermeld op welke versie van de PDF de wiki is gebaseerd incl. de toegepaste patches.