VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0(2020NL): verschil tussen versies

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.6(NL)|1|VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0(2020NL)}} <!...')
 
Regel 881: Regel 881:
 
|2.16.840.1.113883.6.96
 
|2.16.840.1.113883.6.96
 
|Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
 
|Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
|-style="vertical-align:top; "
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|}
 
|}
  
Regel 914: Regel 908:
 
</ul>
 
</ul>
 
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR>
 
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR>
Deze pagina is gegenereerd op 03/09/2020 12:20:43 met ZibExtraction v. 4.0.7551.21411<!--ftDate--> <BR>
+
Deze pagina is gegenereerd op 19/09/2020 20:52:00 met ZibExtraction v. 4.0.7556.18438<!--ftDate--> <BR>
 
-----
 
-----
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2020(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2020(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div>
 
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2020(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2020(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div>

Versie van 19 sep 2020 om 19:17


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.VrijheidsbeperkendeInterventie EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep V&VN en GGZ Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 9-4-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.6
DCM::KeywordList Onvrijwillige zorg,verplichte zorg,VrijheidsbeperkendeInterventies,Wvggz,Wzd,vrijheidsbeperking,wilsbekwaamheid,interventies
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep V&VN en GGZ Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VrijheidsbeperkendeInterventie
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep V&VN en GGZ Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 9-4-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.2
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

ZIB-825 Hernoemen van vrijheidsbeperkende maatregelen naar verplichte zorg en aanpassen aan WVGGZ
ZIB-829 aanpassen van vrijheidsbeperkende maatregen ter voorkomen van dwang
ZIB-895 Foutieve code in SoortInterventieCodelijst binnen zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen
ZIB-1135 referentie naar codesysteem UNSPSC in issue verwijderen.

Concept

Vrijheidsbeperkende interventies bestaan uit maatregelen die worden ingezet om de betrokkene bewust in zijn/haar vrijheid te beperken om betrokkene of diens omgeving te beschermen.
Onder deze definitie vallen vele vormen van vrijheidsbeperking, zoals (niet uitputtend)

 • Onvrijwillig toedienen van vocht en voeding
 • Onvrijwillig toedienen van medicatie
 • Verrichten van medische controles of andere medische handelingen
 • Beperken van bewegingsvrijheid
 • Opnemen in een accommodatie en insluiten bij opname in een accommodatie
 • Uitoefenen van toezicht
 • Onderzoek aan kleding of lichaam
 • Beperking van bezoek en het gebruik van communicatie middelen

In het ziekenhuis gaat het meestal om beperking van bewegingsvrijheid door bijvoorbeeld het gebruik van bedhekken, aanschuiven van stoel-tafel of het gebruik van een armspalk bij infuus. Mogelijk gaat deze vrijheidsbeperkende interventie samen met het toedienen van rustgevende medicatie. Bij kleine kinderen gaat het veelal om fixatie van bijv handen ter voorkoming van het uittrekken van bijvoorbeeld een maagsonde.
Voor het toepassen ervan in ziekenhuizen door verpleegkundigen heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) een handreiking gepubliceerd [ref. 3].
Bij de ggz en de gehandicapte zorg en psychogeriatrische zorg gaat het altijd om zorg die tegen de wil van de patiënt wordt toegepast.
Het wettelijk kader voor het toepassen van deze maatregelen wordt (per 1-1-2020) geregeld door twee wetten, te weten:

 • De Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met psychiatrische aandoeningen
 • De Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

In de Wvggz wordt hierbij gesproken van verplichte zorg, terwijl de Wzd de term onvrijwillige zorg hanteert.
Voor de registratie van de maatregelen wordt in het kader van de Wvggz gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem, de Argusregistratie.

Purpose

Vrijheidsbeperkende interventies (ook wel onvrijwillige/verplichte zorg) worden toegepast ter voorkoming of beperking van ernstig nadeel voor betrokkene of anderen of voor het stabiliseren of herstellen van de geestelijke gezondheid van de betrokkene.
Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies is risicovol en kan schade voor de betrokkene opleveren indien niet zorgvuldig toegepast. Zorgverleners vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van risico's, het observeren van het effect van de interventies en eventuele bijstelling van het beleid t.a.v. vrijheidsbeperkende interventies. Het vastleggen van alle gegevens omtrent de interventie is van groot belang voor inzicht in besluitvorming, toepassing en controle en evaluatie van de vrijheidsbeperkende interventies.
Tevens maakt de rapportage van toegepaste vrijheidsbeperkende interventies onderdeel uit van de set kwaliteitsindicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Evidence Base

De bouwsteen VrijheidsBeperkendeInterventie is zowel van toepassing op de zorg in de ziekenhuis omgeving als op de geestelijke en gehandicapten zorg en de psychogeriatrie.
Reden voor de aanpassing van de bouwsteen is het feit dat de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), waar de bouwsteen mede op gebaseerd was in januari 2020 vervangen wordt door twee nieuwe wetten, te weten:

 • De Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met psychiatrische aandoeningen
 • De Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

De nieuwe wetten stellen nieuwe eisen aan welke gegevens vast gelegd worden. In de situaties waar de twee bovenstaande wetten van toepassing zijn, wordt de bouwsteen uitsluitend toegepast wanneer er sprake is van onvrijwillige/verplichte zorg. Daarom wordt in deze bouwsteen niet vastgelegd of er verzet is en in welke mate.
Vrijwillig opgelegde beperkingen vallen - op een aantal in de wet beschreven uitzonderingen na - onder de reguliere zorg en kunnen vastgelegd worden met de daarvoor bestemde bouwstenen.
De besluitvorming of er sprake is van onvrijwillige/verplichte zorg valt buiten de scope van de bouwsteen.
De bouwsteen biedt voor het vastleggen van de tijdsregistratie een begin- en eindtijdstip. Niet voor alle interventies is het laatste element relevant: sommige interventies zijn moment- en geen duurregistraties.
De bouwsteen heeft in deze versie nieuwe waardelijsten met interventies gekregen die gebaseerd zijn op de genoemde wetten. Hoewel verregaande harmonisatie is nagestreefd bij de definitie van de interventies is toch besloten drie deels verschillende lijsten te maken voor de verschillende situaties teneinde de juiste toepassing te vereenvoudigen. De genoemde situaties vereisen nu eenmaal andere interventies.

Information Model


#SoortInterventieWvggzCodelijst#SoortInterventieWzdCodelijst#SoortInterventieCodelijst#RedenVanToepassenCodelijst#12597JuridischeSituatie-v2.0(2020NL)#12602#InstemmingCodelijst#12604#12598#12594#12596#12591#12600VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.6.1 Arrowdown.pngVrijheidsbeperkendeInterventie Rootconcept van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeInterventie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeInterventie.
BL.png NL-CM:14.6.2 Arrowright.pngWilsbekwaam 1 Indicator die aangeeft of de patiënt in staat wordt geacht om de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien.
ST.png NL-CM:14.6.3 Arrowright.pngWilsbekwaamToelichting 0..1 De toelichting op de beslissingen waarvoor de patiënt wilsonbekwaam is.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
Verwijzing.png NL-CM:14.6.4 Arrowright.pngJuridischeSituatie 0..1 De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is gedurende de interventie.
Block.png JuridischeSituatie
CD.png NL-CM:14.6.5 Arrowright.pngSoortInterventie 1 Het soort interventie beschrijft het type vrijheidsbeperkende interventie/onvrijwillige zorg.
225317005 Beperking van bewegingsvrijheid
List2.png SoortInterventieCodelijst
List2.png SoortInterventieWvggzCodelijst
List2.png SoortInterventieWzdCodelijst
CD.png NL-CM:14.6.6 Arrowright.pngRedenVanToepassen 0..1 Reden van toepassen geeft de onderbouwing voor het toepassen van de onvrijwillige zorg
List2.png RedenVanToepassenCodelijst
CD.png NL-CM:14.6.7 Arrowright.pngInstemming 0..1 De door de wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener(s) gegeven instemming voor het uitvoeren van de onvrijwillige zorg.
309370004 Status van toestemming
List2.png InstemmingCodelijst
TS.png NL-CM:14.6.8 Arrowright.pngBegin 1 De datum en tijd waarop de interventie is uitgevoerd bij moment registraties dan wel de datum en tijd waarop de interventie gestart is bij duurregistraties.
TS.png NL-CM:14.6.9 Arrowright.pngEinde 0..1 De datum en tijd waarop de interventie is beëindigd.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VrijheidsbeperkendeInterventie
JuridischeSituatie
Vertegenwoordiging Voogdij
Wilsbekwaam Nee
WilsbekwaamToelichting Wilsonbekwaam t.a.v. geldzaken.
SoortInterventie Arm- en beenspalk
Toestemming Instemming wettelijke vertegenwoordiger
AanvangEpisode 01-05-2019
EindeEpisode 05-05-2019
VrijheidsbeperkendeInterventie
JuridischeSituatie
JuridischeStatus Crisismaatregel
SoortInterventie Plaatsing op een gesloten afdeling.
RedenVanToepassen Afwenden crisissituatie
AanvangEpisode 12-04-2020
EindeEpisode 13-04-2020

Issues

Ten tijde van het maken van deze versie van de bouwsteen, waren een aantal wetsteksten en uitwerkingen hiervan in genoemde regelingen uitsluitend in concept versie beschikbaar. De bouwsteen reflecteert de situatie van eind oktober 2019. Eventuele wijzigingen na deze datum zullen in volgende versies verwerkt worden. Ook definitieve referenties, zoals naar de Argus 2.0 registratie, zullen ook pas in latere versies beschikbaar komen.

References

1. Handreiking Argus [Online] Beschikbaar op:https://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Argus%20Registratie%20van%20vrijheidsbeperkende%20interventies%20in%20de%20ggz.pdf [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 2. Handreiking "Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…" (V&VN, 2013) [Online] Beschikbaar op:https://www.venvn.nl/media/matnqkx4/20131120-aanbevelingen-vbi-beleid.pdf</a [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz) [Online] Beschikbaar op:https://www.dwangindezorg.nl/wvggz [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 4. Wet zorg en dwang (Wzd) [Online] Beschikbar op:https://www.dwangindezorg.nl/wzd [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 5. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten [Online] op:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60908.html [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 6: Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg [Online] op:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60909.html [Geraadpleegd: 12 mei 2020] 7. Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020, hoofdstuk 8.4 Vrijheidsbeperkende interventie (VBI) [Online] op:https://www.igj.nl/documenten/indicatorensets/2019/09/03/basisset-medisch-specialistische-zorg-2020 [Geraadpleegd: 12 mei 2020]

Valuesets

InstemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.6.5 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen instemming patiënt 1 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Geen instemming patiënt
Instemming patiënt 2 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Instemming patiënt
Geen instemming wettelijk vertegenwoordiger 3 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Geen instemming wettelijk vertegenwoordiger
Instemming wettelijke vertegenwoordiger 4 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Instemming wettelijke vertegenwoordiger

RedenVanToepassenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.6.4 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Diversion of crisis situation 121491000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Afwenden crisissituatie
Diversion of behaviour of aggressivity to self or others 121481000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Afwenden ernstig nadeel
Stabilisation of mental health 121651000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stabiliseren geestelijke gezondheid
Bevorderen van geestelijke gezondheid 385891009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint
Promotion of physical health 121581000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het stabiliseren of herstellen van de fysieke gezondheid van betrokkene in het geval diens gedrag als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor

SoortInterventieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.6.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geforceerd toedienen van voeding bij patiënt 37041007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van vocht en voeding
Forced medication 29211000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van medicatie
Placing restraint using limb restraint 123941000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Arm- en beenspalk
Placing restraint using protective glove 123971000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Veiligheidshandschoen
Placing restraint using ankle restraint 123891000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Enkelbanden
Placing restraint using wrist restraint 124031000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Polsbanden
Placing restraint using pinel restraint 123961000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onrustband
Placing restraint using chair that prevents rising 123901000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stoelfixatie
Placing restraint using nursing blanket 123951000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verpleegdeken
Placing restraint using ultra-low bed 124001000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Extra laag bed
Placing restraint using involuntary half bed rails 123931000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onvrijwillige halve bedhekken
Placing restraint using roll pillow 123991000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rolkussen/bedpositioneringskussen
Placing restraint using wedge-like pillow 124011000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Wigvormig kussen/kantelkussen
Placing restraint using involuntary full bed rails 123921000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onvrijwillige hele bedhekken
Placing restraint using protective helmet 123981000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beschermhelm
Placing restraint using enclosure bed 123911000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tentbed
Placing restraint using wheelchair lap tray 124021000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tafelblad/rolstoelblad
Constant supervision of patient with camera 121411000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cameramonitoring
Constant supervision of patient with bedsensor 121401000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Belmat/bedsensor
Constant supervision of patient with motion sensor 121431000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bewegingsalarm/bewegingssensor
Constant supervision of patient with standing up alarm 121441000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opsta alarm
Constant supervision of patient with leaving room alarm 121421000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlaten kamer alarm
Constant supervision of patient with acoustic monitoring 121391000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Akoestische bewaking
Restriction of using communication systems 121471000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beperking in gebruik communicatiemiddelen

SoortInterventieWvggzCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.6.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geforceerd toedienen van voeding bij patiënt 37041007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van vocht en voeding
Forced medication via oral route 121531000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van orale medicatie
Forced medication via intramuscular route 121511000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van intramusculaire medicatie
Forced medication via intravenous route 121521000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van intraveneuze medicatie
Forced medication 29211000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van medicatie, overige toedieningsvormen
Elektroconvulsietherapie 23835007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 ECT
Forced procedure 123881000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het verrichten van overige medische controles en handelingen
Vasthouden 225212001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fysieke fixatie
Aanbrengen van middel voor fysieke beperking 68894007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mechanische fixatie
Geslotendeurprocedure 225210009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Plaatsing op een gesloten afdeling
Forced restriction of movement 130201000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige beperking van de bewegingsvrijheid
Seclusion in seclusion room 124061000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in een separeerverblijf
Seclusion in extra secured room 124041000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in een Extra Beveiligde Kamer
Seclusion in separate area 124071000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in een afzonderingsruimte
Seclusion in own residence 124051000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in de eigen kamer
Separeren van patiënt 90278001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige vormen van insluiten
Constant supervision of patient with camera 121411000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cameramonitoring
Constante supervisie 225309002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toezicht met andere elektronische middelen
Searching clothes and/or body 121631000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderzoek aan kleding of lichaam
Opsporen van gevaarlijk object 62407006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderzoek van woon-/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen
Detection of behavioral influencing agents 121621000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen
Restriction of using communication systems 121471000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beperking in gebruik communicatiemiddelen
Procedures relating to control the organization of patients life 121461000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige beperkingen eigen leven in te richten
Restriction to the right to receive visitors 121601000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
Forced admission to mental health department 121541000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opnemen in een accommodatie
Seclusion at temporary place 121641000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overbrengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf

SoortInterventieWzdCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.6.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geforceerd toedienen van voeding bij patiënt 37041007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van vocht en voeding
Forced medication 29211000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van medicatie
Forced procedure 123881000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het verrichten van medische controles en handelingen
Vasthouden 225212001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fysieke fixatie
Aanbrengen van middel voor fysieke beperking 68894007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mechanische fixatie
Geslotendeurprocedure 225210009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Plaatsing op een gesloten afdeling
Forced restriction of movement 130201000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige beperking van de bewegingsvrijheid
Seclusion in seclusion room 124061000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in een separeerverblijf
Seclusion in separate area 124071000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in een afzonderingsruimte
Seclusion in own residence 124051000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insluiten in de eigen kamer
Separeren van patiënt 90278001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige vormen van insluiten
Constant supervision of patient with camera 121411000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cameramonitoring
Constant supervision of patient with tracking system 121451000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toezicht met elektronische traceringsmiddelen
Constante supervisie 225309002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toezicht met andere elektronische middelen
Searching clothes and/or body 121631000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderzoek aan kleding of lichaam
Opsporen van gevaarlijk object 62407006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderzoek van woon-/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen
Detection of behavioral influencing agents 121621000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen
Restriction of using communication systems 121471000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beperking in gebruik communicatiemiddelen
Procedures relating to control the organization of patients life 121461000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overige beperkingen eigen leven in te richten
Restriction to the right to receive visitors 121601000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20200309 [R] (March 2020 Interim Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 19/09/2020 20:52:00 met ZibExtraction v. 4.0.7556.18438


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht